wijziging Burgerlijk Wetboek en wijziging Besluit servicekosten in verband met de herziening van servicekosten

Reageren op consultatie

Hieronder staan één of meer vragen die horen bij de consultatie. U kunt uw reactie geven in de ruimte onder de vraag. Daarnaast is het mogelijk om een document aan uw reactie toe te voegen, bijvoorbeeld als u achtergrondinformatie wilt bijvoegen. Neem geen persoonsgegevens op in uw reactie of het document dat u toevoegt aan uw reactie.

Direct naar document toevoegen

Vraag 1 van 3

Wat is uw reactie op het voorstel de bestaande categorieën in het Besluit servicekosten een limitatief karakter te geven? Welke categorieën dienen nog te worden aangevuld dan wel toegevoegd?

Vraag 2 van 3

Wat is uw reactie op het voorstel om het onderscheid tussen nutsvoorzieningen met een individuele meter en servicekosten op te heffen opdat de huurcommissie het voorschot van servicekosten in zijn geheel kan laten toetsen op verzoek van huurders in de gereguleerde sector?

Vraag 3 van 3

Wat is uw reactie op het creëren van een grondslag om per ministeriële regeling maximumbedragen per categorie servicekosten vast te stellen?
Acht u het mogelijk maximale bedragen aan servicekosten te koppelen?