Internetconsultatie

Denk mee over nieuwe wetten en regels

Uw mening geven over nieuwe wetten en regels, voordat ze definitief worden? Dat kan. De overheid verzamelt via deze website ideeën van burgers en bedrijven over wetsvoorstellen. Dit worden consultaties genoemd. Denkt u ook mee?

Zoek een publicatie

Voor u geselecteerd

Uitgelichte wetsvoorstellen

Wetsvoorstellen worden uitgelicht als ze belangrijk kunnen zijn voor veel mensen. Bijvoorbeeld omdat het onderwerp nu in de samenleving speelt. Of omdat ze grote gevolgen hebben voor burgers of bedrijven. Wat is úw mening over deze voorstellen? Hoe werkt internetconsultatie

Wet weerbaarheid defensie en veiligheid gerelateerde industrie

Ministerie van Defensie, Ministerie van Economische Zaken, Ministerie van Justitie en Veiligheid

Industrie 31-08-2024
Bekijk consultatie Wet weerbaarheid defensie en veiligheid gerelateerde industrie

Wet uitvoering maatregelen parlementaire enquête aardgaswinning Groningen

Ministerie van Economische Zaken

Rijksoverheid, Organisatie en beleid, Organisatie en beleid 10-09-2024
Bekijk consultatie Wet uitvoering maatregelen parlementaire enquête aardgaswinning Groningen

Wet versterking waarborgfunctie Awb

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ministerie van Justitie en Veiligheid

Bestuursrecht 31-07-2024
Bekijk consultatie Wet versterking waarborgfunctie Awb

Actuele wetsvoorstellen

Lopende consultaties

Op deze website krijgt u informatie over wet- en regelgeving die door het kabinet of het parlement wordt voorbereid en waarover via internet wordt geconsulteerd. U kunt reageren op nieuwe voorstellen voor wet- en regelgeving, zodat uw reactie bijdraagt aan een verbetering van de regelingen.

Hieronder zijn alle consultaties over concept-regelingen vermeld waarop u nu kunt reageren. Via de zoekfunctie kunt u ook afgeronde consultaties zoeken en bekijken.

 • Fiscale verzamelwet 2026

  De fiscale wetgeving is constant aan veranderingen onderhevig. Dit vergt voortdurend inhoudelijke wijzigingen en technisch onderhoud. Daarom moet er in sommige gevallen wetgeving aangescherpt, versoepeld of verduidelijkt worden. Ook kan in bepaalde gevallen de uitvoeringspraktijk wettelijk beter bestendigd worden.

 • Besluit verbetering beschikbaarheid jeugdzorg

  Het voorliggende ontwerpbesluit geeft een nadere invulling aan de kaders van het wetsvoorstel ‘Wet verbetering beschikbaarheid jeugdzorg’, met als doel om de beschikbaarheid van (hoog)specialistische jeugdzorg te verbeteren. Met dit ontwerpbesluit wordt voorzien in:

 • Besluit ten behoeve van de bestrijding van rundveeziekte IBR

  Deze consultatie betreft een wijziging van het 'Besluit houders van dieren'. De rundveeziekte Infectieuze Boviene Rhinotracheïtis, kortweg IBR, komt nog wijdverspreid voor in Nederland. 

 • Uitvoeringsbesluit verordening kapitaalvereisten 2025

  Banken moeten voldoende kapitaal aanhouden om allerlei risico's af te dekken die zij lopen door hun werkzaamheden. De verordening kapitaalvereisten (Verordening (EU) nr. 575/2013) bevat al deze vereisten voor banken. Deze verordening is recent aangepast door Verordening (EU) 2024/1623 om de mondiale finale Bazel 3-standaarden op te nemen in de verordening kapitaalvereisten.

 • Wijziging Subsidieregeling patiënten- en gehandicaptenorganisaties 2024-2028

  Het afgelopen jaar is er ervaring opgedaan met de nieuwe subsidieregeling voor patiënten en gehandicaptenorganisaties 2024-2028. Met name in de uitvoering zijn er verbeterpunten komen bovendrijven die in deze conceptregeling zijn meegenomen. Tevens zijn er uit de bezwarenprocedure van de aanvragen voor kalenderjaar 2024 nieuwe invalshoeken gekomen, die ook hebben geresulteerd in het wijzigen van de regeling op bepaalde punten. Het gaat hier om vooral technische wijzigingen. 

 • Vaststelling bijdragen en wegingsfactoren kunststofproducten voor eenmalig gebruik 2024

  Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werkt aan het uitvoeringsbesluit Vaststelling bijdragen en wegingsfactoren kunststofproducten voor eenmalig gebruik 2024. Producenten van een aantal kunststofproducten voor eenmalig gebruik (zoals bepaalde verpakkingen en sigarettenfilters) moeten gaan meebetalen aan het opruimen van het zwerfafval van die producten. Gebiedsbeheerders (zoals gemeenten en provincies) maken namelijk kosten om dit op te ruimen en moeten hiervoor een vergoeding krijgen. Met dit uitvoeringsbesluit worden de bedragen, na uitgebreid onderzoek, vastgesteld voor het jaar 2024.

 • Wijziging beleidsregels opiumwetontheffingen omtrent medicinale cannabis

  Dit is een consultatie over een wijziging van de beleidsregels opiumontheffingen, waarmee mogelijkheden van verhandeling van medicinale cannabis (via het Bureau Medicinale Cannabis, BMC) worden vergroot.

 • Wijziging Regeling bevordering schone wegvoertuigen

  Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging voor van de Regeling bevordering schone wegvoertuigen (Rbsw). De Rbsw verplicht de aanbestedende diensten om een bepaald percentage van hun voertuigen en voertuigdiensten emissievrij aan te besteden. De huidige percentages zijn laag en worden met gemak behaald. Het ministerie stelt voor om deze percentages te verhogen. Op die manier sluiten ze beter aan bij andere afspraken van overheden uit het Klimaatakkoord. Dat is beter voor het klimaat en milieu. Een uitleg over de voorgestelde percentages staat in het beleidskompas onder het kopje 'Relevante documenten'. 

 • Besluit erkenningen

  Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging voor van het erkenningenstelsel voor voertuiggerelateerde activiteiten, zoals erkenning APK of erkenning kentekenplaatfabrikant. In het voorliggende Besluit erkenningen zijn onder andere de erkenningen opgenomen die voorheen in de Wegenverkeerswet 1994 waren opgenomen. Daarmee is het stelsel eenvoudiger aan te passen. Bovendien sluit het stelsel door de wijziging beter aan bij de huidige praktijk. 

 • Wijziging van de Drinkwaterregeling

  Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging voor van de Drinkwaterregeling. Elke drie jaar stelt de minister de gewogen gemiddelde vermogenskostenvoet (of weighted average cost of capital, WACC) voor drinkwaterbedrijven vast. Dit zorgt ervoor dat er redelijke drinkwatertarieven in rekening worden gebracht bij de consument en waarborgt het voorkomen van overwinsten van drinkwaterbedrijven. Met de nieuwe wijziging sluit de manier van berekenen van de WACC beter aan bij de actuele inzichten van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). 

 • Wijzigingsregeling hypothecair krediet 2025

  In de wijzigingsregeling hypothecair krediet 2025 worden de leennormen voor 2025 vastgelegd voor het verstrekken van hypothecair krediet. 

 • Subsidie Duurzame Mobiliteit mkb

  Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een subsidieregeling 'Duurzame Mobiliteit mkb' voor. Met de subsidie stimuleren we midden- en kleinbedrijven (mkb) om blijvend minder fossiele kilometers te maken. De subsidie richt zich op collectieven van mkb-organisaties zoals brancheverenigingen en bedrijvenverenigingen. We willen hen in staat stellen om woon-werkverkeer en zakelijke mobiliteit bij en met hun aangesloten mkb'ers te verduurzamen. 

 • Aanpassingen regelgeving Geografische Aanduidingen

  Deze consultatie betreft een wijziging van de Landbouwkwaliteitswet vanwege de implementatie van Verordening (EU) 2024/1143 over geografische aanduidingen. Geografische aanduidingen identificeren producten met kwaliteiten, kenmerken of reputatie als gevolg van natuurlijke en menselijke factoren die verband houden met hun plaats van herkomst. Geografische aanduidingen garanderen authenticiteit voor de consument en onderscheiden een product op de markt, wat mogelijk resulteert in een hogere verkoopprijs en grotere export.

 • Postcodereeks voor Caribisch Nederland

  English translation below/ tradukshon na Papiamentu abou

 • Subsidieregeling versterking duurzaam verdienvermogen ACS en BES

  De subsidieregeling voorziet in het voornemen om rendabel bij te dragen aan de economische ontwikkeling van de Caribische landen door garantieregelingen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), het Nationaal Groeifonds en regelingen voor duurzame energieproductie (SDE++) open te stellen voor aanvragen uit het hele Koninkrijk. Rechtstreekse openstelling van deze regelingen voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten bleek niet mogelijk. Het is daarom noodzakelijk om een passend instrumentarium te ontwikkelen met vergelijkbare doelstellingen als voor de Nederlandse instrumenten. Daarom is besloten om de regelingen uit te werken op basis van de Kaderwet overige BZK-subsidies, omdat deze daar wel een grondslag voor biedt. De Subsidieregeling versterking duurzaam verdienvermogen ACS en BES geeft invulling aan voornoemde met betrekking tot het Nationaal Groeifonds. 

 • Wijziging van de Regeling specifieke uitkering ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed

  Deze wijziging van de Regeling specifieke uitkering ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed tweede tranche past het uitkeringsplafond, de aanvraagperiode, verdeelsleutel en voorwaarden per 1 oktober 2024 aan. Met deze wijziging wordt een nieuwe aanvraagronde voor specifieke uitkeringen voor ontzorging per 1 oktober 2024 opengesteld.

 • Wijziging van Bkl ivm aanwijzing en begrenzing van werelderfgoed en ontheffingsmogelijkheid voor gs

  Dit betreft de consultatie van een ontwerpbesluit waarmee het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) wordt gewijzigd, in verband met de aanwijzing en begrenzing van UNESCO-werelderfgoederen en een ontheffingsmogelijkheid voor gedeputeerde staten in verband met de uitzonderlijke universele waarde van werelderfgoederen.

 • Wijziging Omgevingsregeling ivm wijziging benaming en geometrische begrenzingen van werelderfgoed

  Deze consultatie betreft een wijziging van de Omgevingsregeling om de nieuwe en veranderde werelderfgoedgebieden aan te wijzen en de geometrie (het gebied op de kaart) hiervan juist weer te geven.

 • Wijziging van het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen

  Deze wijziging lost een ervaren hardheid op in de manier waarop het dagloon voor de WIA wordt vastgesteld. Het gaat daarbij om WIA-gerechtigden die instromen via de Ziektewet (ZW) na een ziekmelding vanuit de WW. Het dagloon is bepalend voor de hoogte van de uitkering. Voor deze specifieke groep wordt de WW-uitkering die ziet op de laatste maand van de referteperiode, maar is betaald en opgegeven door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) in de eerste maand na de referteperiode, alsnog toegerekend aan de laatste maand van de referteperiode. Hierdoor telt deze maand WW-uitkering mee als loon voor de dagloonberekening. Deze wijziging geeft uitvoering aan een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 29 november 2023.

 • Wijziging Urm vanwege wijziging vervoer mest en toevoegen reststoffen aan bijlage Aa

  Deze consultatie betreft een wijziging van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet (Urm). Met de voorgestelde regeling wordt het vervoer van pony- en paardenmest naar een substraatbereider en het vervoer van meststoffen per pijpleiding verruimd en worden er enkele reststoffen toegevoegd aan bijlage Aa.

 • Wetsvoorstel Nationaal Contactpunt voor eHealth (NCPeH-NL)

  Als een Nederlander in een ander Europees land op de spoedeisende hulp terecht komt of zorg nodig heeft, is het in veel gevallen niet mogelijk om de medische gegevens van die patiënt digitaal uit te wisselen. Het kan wel heel belangrijk zijn dat de zorgverlener de medische gegevens van de patiënt heeft. Dit draagt bij aan de kwaliteit van de zorg voor de patiënt en verlaagt de kans op medische fouten. Dit wetsvoorstel zorgt ervoor dat medische gegevens via het Nederlandse Nationaal Contactpunt voor eHealth (NCPeH-NL) wel grensoverschrijdend kunnen worden uitgewisseld tussen zorgverleners. Daarvoor moet de Nederlandse patiënt toestemming geven, anders kunnen de medische gegevens niet worden uitgewisseld.

 • Regeling verruiming uitzondering mestverwerkingsplicht biologische landbouwers

  Deze consultatie betreft een wijziging van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet. Met de voorgestelde regeling wordt de uitzondering op de mestverwerkingsplicht voor biologische landbouwers verruimd. Biologische landbouwers die gebruik maken van de uitzondering en hun mest afvoeren naar andere biologische landbouwers, worden vrijgesteld van de verplichting de mest in hetzelfde kalenderjaar af te voeren.

 • AERIUS 2024, monitoring omgevingswaarde 2025 en wijzigingen SSRS-bank

  Deze regeling tot wijziging van de Omgevingsregeling schrijft het gebruik van AERIUS Calculator, Monitor en Register versie 2024 voor:

 • Wet aanpassing Regeling dienstverlening aan huis

  Op dit moment is de Regeling dienstverlening aan huis (Rdah) van toepassing op arbeidsovereenkomsten tussen budgethouders en pgb-zorgverleners voor doorgaans minder dan vier dagen per week. In de Rdah wordt een aantal arbeidsrechtelijke/sociaal zekerheidsrechtelijke bepalingen uitgezonderd. Vorig jaar heeft de Centrale Raad van Beroep geoordeeld dat de uitzondering op de verplichte werknemersverzekering voor de WW niet is toegestaan. Met dit wetsvoorstel wordt in geval van pgb-zorgverlening op basis van een arbeidsovereenkomst de verzekeringsplicht voor de werknemersverzekeringen geregeld en wordt eveneens geregeld dat de overige uitzonderingen uit de Rdah in geval van pgb komen te vervallen.

 • Regeling Actieve Openbaarmaking Woo en Tijdelijke regeling uitzonderen bestuursorganen

  Volgens de Wet open overheid (Woo) moet de overheid informatie actief openbaar maken. Dat wil zeggen: niet pas na een vraag of verzoek, maar uit eigen initiatief. In artikel 3.3 van de Woo staan 17 categorieën van informatie die overheidsorganisaties ten minste actief openbaar moeten maken. Bijvoorbeeld bereikbaarheidsgegevens, onderzoeksrapporten en klachtoordelen. De Regeling actieve openbaarmaking Woo bevat regels over hoe deze informatie actief openbaar moet worden gemaakt, bedoeld voor overheidsorganisaties. De verplichting tot het actief openbaar maken van de informatiecategorieën verloopt gefaseerd in tranches.

 • Besluit DigiD Zakelijk Belastingdienst

  Dit besluit regelt DigiD Zakelijk Belastingdienst. Dit zorgt ervoor dat kleine ondernemingen gratis met hun DigiD kunnen inloggen bij bepaalde dienstverlening van de Belastingdienst. Onder andere kan er belastingaangifte mee worden gedaan.

 • Regeling jaarverantwoording micro zorgaanbieders en uitbreiding toelatingsvergunning

  Met deze regeling wordt een speciaal regime voor micro zorgaanbieders in de zorgsector geïntroduceerd. Dit regime regelt kort gezegd nadere regels voor het inrichten en gedeeltelijk openbaar maken van een beperkte jaarverantwoording. Daarnaast wordt de openbare vragenlijst voor alle kleine, middelgrote en grote zorgaanbieders ingekort en verder versimpeld. Ten slotte wordt de bijlage bij de Uitvoeringsregeling Wtza gewijzigd in verband met de uitbreiding van de vergunningsplicht.

 • Wijziging Luchtvaartwet BES voor grondslag openbaredienstverplichting

  Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging voor van de Luchtvaartwet BES. Deze wijziging biedt een wettelijke basis voor het instellen van een openbaredienstverplichting (ook wel public service obligation en PSO). Met een openbaredienstverplichting kan een overheid op een afgesproken luchtvervoerroute voorwaarden stellen aan luchtvaartmaatschappijen.

 • Wetsvoorstel instemmingsrecht en initiatiefrecht

  Voor het instemmingsrecht regelt dit wetsvoorstel de instemming die verhuurders van hun huurders moeten krijgen als ze woonruimten willen verduurzamen. Voor het initiatiefrecht van huurders leidt dit  wetsvoorstel tot modernisering en een collectief initiatiefrecht. 

 • Wet basisverzekering arbeidsongeschiktheid zelfstandigen

  Het wetsvoorstel regelt een verplichte verzekering tegen inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid, voor zelfstandigen. Dat kan via de publieke verzekering, of door een private verzekering af te sluiten die aan een aantal voorwaarden voldoet. Het wetsvoorstel zorgt er voor dat zelfstandigen ook inkomen hebben als zij arbeidsongeschikt raken. De verplichte verzekering voor zelfstandigen verkleint de verschillen tussen werknemers en zelfstandigen en tussen zelfstandigen onderling.

 • Wijziging regeling aanwijzing en gebruik frequentieruimte commerciële radio-omroep 2003

  Met deze regeling wordt de Regeling aanwijzing en gebruik frequentieruimte commerciële radio-omroep 2003 aangepast. De regiogerichtheidseis voor niet-landelijke commerciële radiostations komt te vervallen.

 • Wetsvoorstel zeggenschap lichaamsmateriaal

  De Wet zeggenschap lichaamsmateriaal (Wzl) wordt aangepast. Deze aanpassingen staan in de tweede nota van wijziging.

 • Wet internationale sanctiemaatregelen

  De Sanctiewet 1977 is de schakel tussen internationale sanctiemaatregelen en nationale uitvoering. De wet geeft de overheid, bedrijven en Nederlanders instrumenten om sancties goed na te leven. De wet is in het afgelopen decennium slechts beperkt gewijzigd. Dat terwijl de omvang en complexiteit van internationale sanctiemaatregelen sterk is toegenomen, en zich zal blijven ontwikkelen. Daarom moderniseert het kabinet het sanctiestelsel en stelt zij een nieuwe Wet internationale sanctiemaatregelen voor.

 • Wet toezeggingen pensioenonderwerpen

  Bij de behandeling van de Wet toekomst pensioenen (Wtp) in de Eerste Kamer zijn een aantal toezeggingen gedaan. Dit wetsvoorstel geeft uitvoering aan deze toezeggingen. Er is toegezegd de vrijwillige voortzetting van het wezenpensioen mogelijk te maken en het kindbegrip te uniformeren. Deze twee dingen worden met dit wetsvoorstel geregeld. Het wetsvoorstel bevat daarnaast een verruiming van het overgangsrecht voor premievrije voortzetting van het pensioen bij arbeidsongeschiktheid, voor gesloten pensioenfondsen en verzekeraars. Het wetsvoorstel bevat ook een aantal technische aanpassingen en verduidelijkingen.

 • Wet overgang van onderneming in faillissement

  Met dit wetsvoorstel en de bijbehorende ministeriële regeling wordt de positie van werknemers in faillissement verbeterd, met name in geval van een overgang van een onderneming (doorstart) in faillissement.

 • Eerste aanvullingswet nieuw Wetboek van Strafvordering

  Er komt een nieuw Wetboek van Strafvordering. De twee vaststellingswetten vormen de kern van het nieuwe wetboek.

 • Besluit anoniem melden vermoedens van misstanden

  In dit besluit staan de eisen vermeld om te voldoen aan de verplichting voor werkgevers om anonieme meldingen van vermoedens van misstanden in ontvangst te nemen en te behandelen. Deze verplichting is geregeld in de Wet bescherming klokkenluiders, artikel 2, tweede lid, onderdelen e en f.