Internetconsultatie

Denk mee over nieuwe wetten en regels

Uw mening geven over nieuwe wetten en regels, voordat ze definitief worden? Dat kan. De overheid verzamelt via deze website ideeën van burgers en bedrijven over wetsvoorstellen. Dit worden consultaties genoemd. Denkt u ook mee?

Zoek een publicatie

Voor u geselecteerd

Uitgelichte wetsvoorstellen

Wetsvoorstellen worden uitgelicht als ze belangrijk kunnen zijn voor veel mensen. Bijvoorbeeld omdat het onderwerp nu in de samenleving speelt. Of omdat ze grote gevolgen hebben voor burgers of bedrijven. Wat is úw mening over deze voorstellen? Hoe werkt internetconsultatie

Wet basisverzekering arbeidsongeschiktheid zelfstandigen

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Ziekte en arbeidsongeschiktheid 23-07-2024
Bekijk consultatie Wet basisverzekering arbeidsongeschiktheid zelfstandigen

Wet internationale sanctiemaatregelen

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ministerie van Buitenlandse Zaken, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Ministerie van Financiën, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Ministerie van Justitie en Veiligheid, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Europese zaken, Financieel toezicht, Handel, Criminaliteit, Terrorisme, Bestuursrecht, Strafrecht, Rijksoverheid 09-08-2024
Bekijk consultatie Wet internationale sanctiemaatregelen

Concept beleidsprogramma circulair textiel 2025-2030

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Afval 26-06-2024
Bekijk consultatie Concept beleidsprogramma circulair textiel 2025-2030

Actuele wetsvoorstellen

Lopende consultaties

Op deze website krijgt u informatie over wet- en regelgeving die door het kabinet of het parlement wordt voorbereid en waarover via internet wordt geconsulteerd. U kunt reageren op nieuwe voorstellen voor wet- en regelgeving, zodat uw reactie bijdraagt aan een verbetering van de regelingen.

Hieronder zijn alle consultaties over concept-regelingen vermeld waarop u nu kunt reageren. Via de zoekfunctie kunt u ook afgeronde consultaties zoeken en bekijken.

 • Wijziging Beheerconcessie ProRail

  Op 1 januari 2025 loopt de huidige Beheerconcessie 2015-2025 van ProRail af. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werkt aan een verlenging van deze concessie, waarmee de einddatum vier jaar opschuift tot 1 januari 2029. Zo kan ProRail na 1 januari 2025 haar functie als beheerder van de hoofdspoorweginfrastructuur blijven uitvoeren. 

 • Regeling jaarverantwoording micro zorgaanbieders en uitbreiding toelatingsvergunning

  Met deze regeling wordt een speciaal regime voor micro zorgaanbieders in de zorgsector geïntroduceerd. Dit regime regelt kort gezegd nadere regels voor het inrichten en gedeeltelijk openbaar maken van een beperkte jaarverantwoording. Daarnaast wordt de openbare vragenlijst voor alle kleine, middelgrote en grote zorgaanbieders ingekort en verder versimpeld. Ten slotte wordt de bijlage bij de Uitvoeringsregeling Wtza gewijzigd in verband met de uitbreiding van de vergunningsplicht.

 • Wijziging Luchtvaartwet BES voor grondslag openbaredienstverplichting

  Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging voor van de Luchtvaartwet BES. Deze wijziging biedt een wettelijke basis voor het instellen van een openbaredienstverplichting (ook wel public service obligation en PSO). Met een openbaredienstverplichting kan een overheid op een afgesproken luchtvervoerroute voorwaarden stellen aan luchtvaartmaatschappijen.

 • Wetsvoorstel instemmingsrecht en initiatiefrecht

  Voor het instemmingsrecht regelt dit wetsvoorstel de instemming die verhuurders van hun huurders moeten krijgen als ze woonruimten willen verduurzamen. Voor het initiatiefrecht van huurders leidt dit  wetsvoorstel tot modernisering en een collectief initiatiefrecht. 

 • Wijziging Nadere regeling kinderarbeid

  Op verzoek van het ministerie van SZW heeft Regioplan een aantal aanbevelingen gedaan voor modernisering van de regelgeving voor kinderarbeid. Met de uitwerking wordt regelgeving gemoderniseerd, verduidelijkt en aangescherpt. Met deze wijzigingen mogen kinderen van 13 t/m 15 jaar onder strikte voorwaarden op niet-schooldagen en tijdens vakantieweken tot een later tijdstip werken en op zondag werken. De wijziging regelt verder een verbod voor kinderen tot 16 jaar om te werken in een ruimte in een horecalokaliteit gedurende de tijd dat daar alcoholhoudende dranken geschonken worden of kunnen worden. Zij mogen gedurende die tijd alleen werken in een ruimte waar klanten niet kunnen komen. Het verbod geldt niet voor kinderen tot 16 jaar die werken in het kader van een formele vmbo-opleiding (Artikel 24, lid 5 van de Alcoholwet).

 • Wijziging Stimuleringsregeling ontmoetingsruimten in ouderenhuisvesting

  Deze consultatie betreft een wijziging van de Stimuleringsregeling ontmoetingsruimten in ouderenhuisvesting (SOO), derde tranche. Om ervoor te zorgen dat ouderen ook in de toekomst goed wonen is een passend woningaanbod nodig. Het Rijk stimuleert geclusterd bouwen voor ouderen en de realisatie van ontmoetingsruimten in geclusterde woonvormen met deze regeling. Hierdoor kunnen er meer geclusterde woonvormen voor ouderen gerealiseerd worden en wordt het makkelijker voor ouderen om zelfstandig te blijven wonen, elkaar te ontmoeten en te helpen.

 • Wijziging regeling aanwijzing en gebruik frequentieruimte commerciële radio-omroep 2003

  Met deze regeling wordt de Regeling aanwijzing en gebruik frequentieruimte commerciële radio-omroep 2003 aangepast. De regiogerichtheidseis voor niet-landelijke commerciële radiostations komt te vervallen.

 • Wijziging Besluit energie vervoer 2025

  Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een aanpassing voor van het Besluit energie vervoer in 2025. Voor de nieuwe herziening van de Hernieuwbare Energierichtlijn (RED-III) is de implementatiedatum vastgesteld op 1 januari 2026. Hierdoor blijft bestaande wetgeving langer van kracht. Daarom worden voor het Besluit energie vervoer een aantal maatregelen doorgevoerd (zie ‘Beleidskompas’). 

 • Wetsvoorstel zeggenschap lichaamsmateriaal

  De Wet zeggenschap lichaamsmateriaal (Wzl) wordt aangepast. Deze aanpassingen staan in de tweede nota van wijziging.

 • Besluit vervanging abonnementstarief Wmo 2015

  In het ontwerp van het Besluit vervanging abonnementstarief Wmo 2015 staan regels over de inkomens- en vermogensafhankelijke eigen bijdrage (ivb). De ivb vervangt met ingang van 2026 het abonnementstarief voor maatwerkvoorzieningen in het kader van de Wet maatschappelijke opvang 2015 (Wmo 2015). Met het besluit komen er regels over onder andere:

 • Wet toezeggingen pensioenonderwerpen

  Bij de behandeling van de Wet toekomst pensioenen (Wtp) in de Eerste Kamer zijn een aantal toezeggingen gedaan. Dit wetsvoorstel geeft uitvoering aan deze toezeggingen. Er is toegezegd de vrijwillige voortzetting van het wezenpensioen mogelijk te maken en het kindbegrip te uniformeren. Deze twee dingen worden met dit wetsvoorstel geregeld. Het wetsvoorstel bevat daarnaast een verruiming van het overgangsrecht voor premievrije voortzetting van het pensioen bij arbeidsongeschiktheid, voor gesloten pensioenfondsen en verzekeraars. Het wetsvoorstel bevat ook een aantal technische aanpassingen en verduidelijkingen.

 • Ontwerpbesluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit kinderbijslagvoorziening BES in verband met de invoering van de dubbele kinderbijslag bij intensieve zorg BES

  Er wordt een algemene maatregel van bestuur en ministeriële regeling in consultatie gebracht. Het gaat om lagere regelgeving die verder uitlegt wanneer er sprake is van intensieve zorg, hoe dat beoordeeld wordt en wie daarover adviseert. De regelgeving volgt uit de Wijzigingswet SZW-wetten BES 2024 die op 23 mei 2024 is ingediend bij de Tweede Kamer.

 • Tijdelijke regeling tegemoetkoming kinderen met intensieve zorg BES 2024

  Er wordt een ministeriële regeling in consultatie gebracht. Het voorstel is om een tijdelijke tegemoetkoming uit te keren aan ouders op Caribisch Nederland met kinderen die veel zorg nodig hebben vanwege een fysieke of psychische aandoening. De tegemoetkoming is voor de periode tot de verdubbeling van de kinderbijslag ingevoerd kan worden. Het voorstel hiervoor is met de Wijzigingswet SZW-wetten BES 2024 op 23 mei 2024 ingediend bij de Tweede Kamer.

 • Wet rapportage hypotheekmarkt DNB

  Dit wetsvoorstel voorziet in een rapportageverplichting voor bepaalde banken, (beheerders van) beleggingsinstellingen, pensioenfondsen en verzekeraars (of hun moederholdings). Zij worden verplicht gegevens te rapporteren aan De Nederlandsche Bank (DNB) over de door hen verstrekte of op hun balans staande hypothecaire leningen voor woningen en zakelijk vastgoed. Deze gegevens heeft DNB nodig om betrouwbare en actuele statistieken over de financiële sector en risicobeoordelingen op het gebied van de financiële stabiliteit te maken. De precieze gegevensset die moet worden gerapporteerd zal worden vastgelegd bij algemene maatregel van bestuur.  

 • Wijziging van de Wet dieren verplichting cameratoezicht in slachthuizen en verzamelcentra

  Ter consultatie wordt een wetsvoorstel tot wijziging van de Wet dieren voorgelegd. Dit wetsvoorstel stelt voor om eigenaren van slachthuizen en verzamelcentra te verplichten om camera’s op te hangen of neer te zetten. Daarmee kunnen beelden worden gemaakt van de activiteiten met dieren in het slachthuis en verzamelcentrum. Het doel is om het toezicht  op de regels voor het welzijn van dieren in de slachthuizen en verzamelcentra te verbeteren. Er zullen ook nog steeds inspecteurs van de NVWA aanwezig zijn in de slachthuizen en verzamelcentra om toezicht te houden.

 • Wijziging Meststoffenwet in verband met de maximale mestproductie

  Dit wetsvoorstel stelt een aantal wijzigingen van de Meststoffenwet voor in verband met de implementatie van de derogatiebeschikking. Op 30 september 2022 heeft de Europese Commissie (EC) aan Nederland derogatie verleend van de maximale gebruiksnorm van 170 kg stikstof per hectare uit dierlijke mest in de Nitraatrichtlijn. Hieraan heeft de EC voorwaarden verbonden, onder meer over de maximale hoeveelheid dierlijke mest die op nationaal niveau geproduceerd mag worden. De nationale mestproductie mag vanaf 2025 niet hoger zijn dan respectievelijk 440,0 miljoen kg stikstof en 135,0 miljoen kg fosfaat (niveau mestproductie 2020 minus ca. 10%). Met dit wetsvoorstel wordt dit in nationale wetgeving geïmplementeerd (wijziging nationale mestproductieplafond) en worden ook de sectorale plafonds daarmee in lijn gebracht.

 • Aanwijzing elektriciteitsprojecten vanwege zwaarwegende maatschappelijke belangen

  Het doel van de wijziging van het Omgevingsbesluit door dit ontwerpbesluit (AMvB) is een snellere beroepsprocedure voor besluiten voor elektriciteitsprojecten vanaf 25kV. Met deze stap wordt een belangrijke versnelling in de uitbreiding van het stroomnet aangebracht voor de realisatie van projecten. Deze wettelijke maatregel is een resultaat van een breder pakket aan versnellingsmaatregelen die voor energieprojecten wordt uitgevoerd.

 • AMvB en ministeriële regeling voor de toets anderstalig onderwijs

  De AMvB toets anderstalig onderwijs en de ministeriële regeling procedurele voorschriften voor de toets anderstalig onderwijs zijn onderdeel van de lagere regelgeving bij het wetsvoorstel Wet internationalisering in balans. Met dit wetsvoorstel voert de regering maatregelen in om een duurzame balans voor internationalisering van ons hbo- en wo-stelsel te bewerkstelligen, daarbij oog hebbende voor de maatschappelijke voor- en nadelen, en om het Nederlands als taal in het hbo en wo te behouden en te versterken.

 • Uitwerking vergunning- en meldplicht handelingen poliovirus

  Er komt een vergunningplicht en meldplicht voor faciliteiten en instellingen die handelingen verrichten met poliovirus(materiaal). Beide plichten moeten worden uitgewerkt in lagere regelgeving via een wijziging van het Besluit publieke gezondheid (AMvB) en een wijziging van de Regeling publieke gezondheid (ministeriële regeling). 

 • Wet overgang van onderneming in faillissement

  Met dit wetsvoorstel en de bijbehorende ministeriële regeling wordt de positie van werknemers in faillissement verbeterd, met name in geval van een overgang van een onderneming (doorstart) in faillissement.

 • Wijziging Wet kinderopvang in verband met invoeren meldplicht

  We weten nu niet hoeveel ernstige veiligheidsincidenten er gebeuren in de kinderopvang. Dit wetsvoorstel zorgt ervoor dat houders van kinderopvanglocaties en gastouders ernstige incidenten zo snel mogelijk doorgeven aan de toezichthouder. Hierdoor krijgt de toezichthouder betere informatie. Ook krijgt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een beter idee hoeveel ernstige incidenten er plaatsvinden en de oorzaak hiervan. Deze maatregel zorgt ervoor dat de kwaliteit en veiligheid van kinderopvang verbeterd wordt.

 • Aanvullende raadpleging Balanced Approach Schiphol

  *For English, please visit:                                  "https://www.luchtvaartindetoekomst.nl/onderwerpen/samenwerking/geef-uw-mening-over-het-aangepaste-maatregelenpakket-schiphol/english-version". There you will find all relevant information about this consultation, including attached documents and an instruction on how to submit a reaction on this consultation.*

 • Wijziging van Regeling aanmelding en toelating hoger onderwijs

  De regeling aanmelding en toelating hoger onderwijs wordt jaarlijks gewijzigd voor de meest actuele toelatingseisen voor een associate degree- en bacheloropleiding. Daarnaast zijn nadere regels van procedurele aard doorgevoerd bij het aanmelden voor een opleiding waarvan één of meer trajecten een fixus heeft. Het aantal te verstrekken persoonsgegevens van een internationale aspirant-student bij aanmelding voor een opleiding is geminimaliseerd.

 • Wijziging van de Mediawet 2008 door verlaging van de rijksmediabijdrage

  In de Voorjaarsnota 2023 is besloten om de rijksmediabijdrage vanaf 2025 met € 24,3 miljoen en vanaf 2029 met € 13 miljoen te verlagen. De rijksmediabijdrage is het bedrag dat de overheid uit belastinggeld beschikbaar stelt om de publieke mediaopdracht te kunnen betalen en uitvoeren. Dit besluit is genomen omdat de overheid geld nodig had om de kosten van belangrijke dossiers te kunnen betalen. Ook is in de Voorjaarsnota 2023 besloten dat de landelijke publieke omroep de kans krijgt om meer geld via reclames te krijgen zodat de verlaging gecompenseerd kan worden.

 • Wijziging Besluit handel in emissierechten

  Dit betreft een wijziging van het Besluit handel in emissierechten in verband met de uitbreiding van gereglementeerde activiteiten die onder het emissiehandelssysteem vallen. Dit vergroot de uitvoerbaarheid van het ETS2.

 • Wet weerbaarheid kritieke entiteiten

  Dit wetsvoorstel implementeert de Europese CER-richtlijn. De CER-richtlijn beoogt, ter ondersteuning van vitale maatschappelijke functies en de economische activiteiten in de Europese Unie, de continuïteit van de levering van essentiële diensten binnen de Europese Unie zoveel mogelijk te borgen. Op deze manier wordt de werking van de interne markt verbeterd. De richtlijn beoogt dit te bereiken door de verschillen weg te nemen die tussen lidstaten van de Europese Unie bestaan op het gebied van technische, beveiligings- en organisatorische eisen die worden gesteld aan entiteiten die vitale maatschappelijke functies en economisch belangrijke activiteiten verrichten of diensten verlenen.

 • Cyberbeveiligingswet

  Dit wetsvoorstel implementeert de Europese NIS2-richtlijn. De NIS2-richtlijn beoogt de cyberveiligheid in de Europese Unie naar een hoger gemeenschappelijk niveau te brengen door de digitale weerbaarheid van essentiële en belangrijke entiteiten in de lidstaten te versterken. Dit doel wordt in Nederland bereikt door, ter implementatie van deze richtlijn, in dit wetsvoorstel onder meer verplichtingen op te leggen aan die entiteiten, zoals het treffen van adequate beveiligingsmaatregelen en het melden van ICT-incidenten.

 • Implementatiebesluit digitale operationele weerbaarheid financiële sector

  Dit besluit zorgt voor uitvoering van de verordening digitale operationele weerbaarheid financiële sector (ook wel bekend als DORA). Deze  EU-verordening heeft als doel dat financiële organisaties hun IT-risico’s beter gaan beheersen en daarmee weerbaarder worden tegen cyberdreigingen. 

 • Regeling aanvraag- en veilingprocedure vergunningen niet-landelijke commerciële radio-omroep 2024

  Deze regeling voorziet in de aanvraag- en veilingprocedure voor de verdeling van de vergunningen voor analoge commerciële niet-landelijke radio-omroep, de daarbij behorende vergunningen voor digitale radio-omroep, die tezamen als pakketten worden verdeeld, en van een aantal DAB-vergunningen die géén deel uitmaken van een pakket.

 • Wet toezichtondersteunende rapportage AFM

  Deze wet geeft de mogelijkheid om financiële instellingen specifieke jaarlijkse rapportageverplichtingen op te leggen. Welke gegevens zij precies moeten rapporteren wordt later vastgesteld in een apart besluit (Algemene maatregel van bestuur). Met de gegevens kan toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM) consumenten beter beschermen. Consumenten merken bij financiële producten of diensten vaak pas laat dat die slecht voor hen uitpakken. De AFM kan met de gegevens sneller en beter zien welke consumenten risico lopen.

 • Besluit bekendmaking veiling vergunningen commerciële niet-landelijke radio-omroep 2024

  Op grond van artikel 3.10, vierde lid, van de Telecommunicatiewet, moet worden bekendgemaakt of de vergunningen voor de betrokken frequentieruimte worden verleend volgens de procedure van veiling of vergelijkende toets, en op welk tijdstip deze procedure aanvangt. Het onderhavige besluit strekt hiertoe.

 • Wetsvoorstel personeelsbehoud bij crisis

  Het Wetsvoorstel personeelsbehoud bij crisis heeft als doel om bedrijven en hun werknemers te ondersteunen in het behouden van banen bij een crisis die buiten het ondernemersrisico valt en onvoorzienbaar is. Denk daarbij aan een brand in het bedrijf, een overstroming, een oorlogssituatie of beperkende maatregelen om verspreiding van een ziekte te voorkomen. Het wetsvoorstel geeft werkgevers de mogelijkheid om in dit soort situaties hun personeel tijdelijk te herplaatsen of, als er niet gewerkt kan worden, het loon verminderd door te betalen en een loonsubsidie aan te vragen.

 • Wijziging Regeling bodemkwaliteit 2022

  Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijzigingsregeling voor van de Regeling bodemkwaliteit 2022. De Regeling bodemkwaliteit 2022 geeft uitvoering aan het Besluit bodemkwaliteit. Met deze wijzigingsregeling worden gewijzigde normdocumenten (beoordelingsrichtlijnen en accreditatieschema’s) aangewezen die gebruikt worden binnen het Kwalibo-stelsel (Kwaliteitsborging in het Bodembeheer).

 • Eerste aanvullingswet nieuw Wetboek van Strafvordering

  Er komt een nieuw Wetboek van Strafvordering. De twee vaststellingswetten vormen de kern van het nieuwe wetboek.

 • Wijziging van de Cwu

  Dit wetsvoorstel moderniseert de Coördinatiewet uitzonderingstoestanden (Cwu). De Cwu regelt in welke gevallen en op welke wijze de algemene of de beperkte noodtoestand kan worden afgekondigd en geeft procedures over het in- en buiten werking stellen van noodbevoegdheden tijdens deze noodtoestanden.

 • Schorsende werking beroep Dublinzaken

  Door dit voorstel tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 wordt in Dublinzaken aan het beroep in eerste aanleg tegen het overdrachtsbesluit automatisch schorsende werking toegekend. Hierdoor schort een voorlopige voorziening in hoger beroep weer in alle gevallen de overdrachtstermijn in Dublinzaken op. Dit betekent dat in minder zaken de overdrachtstermijn zal verstrijken en dit dus in minder gevallen in de weg zal staan aan een overdracht naar de lidstaat die de asielaanvraag moet behandelen. 

 • Beleidsrichting direct aanpassen

  Voor burgers en bedrijven kan het vanwege bepaalde regels lastig zijn om onjuistheden bij de heffing van belasting te herstellen. Ideeën om dit eenvoudiger te maken staan in de beleidsrichting ‘direct aanpassen’. Er wordt gewerkt aan het verbeteren van de wettelijke regels die gaan over het vaststellen van de belastingschuld. Met deze pre-consultatie kunnen burgers, bedrijven, belangenbehartigers, bestuursorganen, rechtspraak, wetenschap en andere partijen reageren op deze beleidsrichting en de verschillende keuzes die nog openstaan. Hierover heeft het Ministerie van Financiën ook een aantal vragen opgesteld. De inbreng zal worden meegenomen in het conceptwetsvoorstel dat te zijner tijd op internetconsultatie.nl verschijnt.

 • Besluit anoniem melden vermoedens van misstanden

  In dit besluit staan de eisen vermeld om te voldoen aan de verplichting voor werkgevers om anonieme meldingen van vermoedens van misstanden in ontvangst te nemen en te behandelen. Deze verplichting is geregeld in de Wet bescherming klokkenluiders, artikel 2, tweede lid, onderdelen e en f.

 • Wet versterking waarborgfunctie Awb

  Dit wetsvoorstel past de Algemene wet bestuursrecht aan. Deze aanpassing heeft tot doel de overheid te stimuleren besluiten voor burgers begrijpelijker te maken, zich bij de uitvoering van taken meer te verplaatsen in de burger en zich minder formeel op te stellen.