Gesloten consultaties

Na afloop van de consultatietermijn worden de ingekomen reacties bekeken en wordt eventueel het voorstel voor de wettelijke regeling aangepast. Nadat de ministerraad of de minister besloten heeft over het definitieve voorstel wordt in een verslag op hoofdlijnen informatie verschaft over de belangrijkste resultaten van de consultatie.

Er zijn in totaal 2746 consultaties, waarvan de consultatie is gesloten.

 • Wijziging van de Wet dieren verplichting cameratoezicht in slachthuizen en verzamelcentra

  Ter consultatie wordt een wetsvoorstel tot wijziging van de Wet dieren voorgelegd. Dit wetsvoorstel stelt voor om eigenaren van slachthuizen en verzamelcentra te verplichten om camera’s op te hangen of neer te zetten. Daarmee kunnen beelden worden gemaakt van de activiteiten met dieren in het slachthuis en verzamelcentrum. Het doel is om het toezicht  op de regels voor het welzijn van dieren in de slachthuizen en verzamelcentra te verbeteren. Er zullen ook nog steeds inspecteurs van de NVWA aanwezig zijn in de slachthuizen en verzamelcentra om toezicht te houden.

 • Wijziging Nadere regeling kinderarbeid

  Op verzoek van het ministerie van SZW heeft Regioplan een aantal aanbevelingen gedaan voor modernisering van de regelgeving voor kinderarbeid. Met de uitwerking wordt regelgeving gemoderniseerd, verduidelijkt en aangescherpt. Met deze wijzigingen mogen kinderen van 13 t/m 15 jaar onder strikte voorwaarden op niet-schooldagen en tijdens vakantieweken tot een later tijdstip werken en op zondag werken. De wijziging regelt verder een verbod voor kinderen tot 16 jaar om te werken in een ruimte in een horecalokaliteit gedurende de tijd dat daar alcoholhoudende dranken geschonken worden of kunnen worden. Zij mogen gedurende die tijd alleen werken in een ruimte waar klanten niet kunnen komen. Het verbod geldt niet voor kinderen tot 16 jaar die werken in het kader van een formele vmbo-opleiding (Artikel 24, lid 5 van de Alcoholwet).

 • Wijziging Stimuleringsregeling ontmoetingsruimten in ouderenhuisvesting

  Deze consultatie betreft een wijziging van de Stimuleringsregeling ontmoetingsruimten in ouderenhuisvesting (SOO), derde tranche. Om ervoor te zorgen dat ouderen ook in de toekomst goed wonen is een passend woningaanbod nodig. Het Rijk stimuleert geclusterd bouwen voor ouderen en de realisatie van ontmoetingsruimten in geclusterde woonvormen met deze regeling. Hierdoor kunnen er meer geclusterde woonvormen voor ouderen gerealiseerd worden en wordt het makkelijker voor ouderen om zelfstandig te blijven wonen, elkaar te ontmoeten en te helpen.

 • Tijdelijke subsidieregeling onderzoek interventies ter uitbreiding arbeidstijd

  De subsidieregeling beoogt drempels weg te nemen zodat mensen die in deeltijd werken en meer willen werken, dat ook kunnen doen. We willen zeven activiteiten wetenschappelijk onderzoeken om te kijken wat waar werkt en voor wie. De eerste vijf activiteiten onderzoeken we in zorg en welzijn, onderwijs en kinderopvang. Het gaat om de volgende activiteiten:

 • Wijziging Besluit energie vervoer 2025

  Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een aanpassing voor van het Besluit energie vervoer in 2025. Voor de nieuwe herziening van de Hernieuwbare Energierichtlijn (RED-III) is de implementatiedatum vastgesteld op 1 januari 2026. Hierdoor blijft bestaande wetgeving langer van kracht. Daarom worden voor het Besluit energie vervoer een aantal maatregelen doorgevoerd (zie ‘Beleidskompas’). 

 • Aanwijzing elektriciteitsprojecten vanwege zwaarwegende maatschappelijke belangen

  Het doel van de wijziging van het Omgevingsbesluit door dit ontwerpbesluit (AMvB) is een snellere beroepsprocedure voor besluiten voor elektriciteitsprojecten vanaf 25kV. Met deze stap wordt een belangrijke versnelling in de uitbreiding van het stroomnet aangebracht voor de realisatie van projecten. Deze wettelijke maatregel is een resultaat van een breder pakket aan versnellingsmaatregelen die voor energieprojecten wordt uitgevoerd.

 • Wijziging Beheerconcessie ProRail

  Op 1 januari 2025 loopt de huidige Beheerconcessie 2015-2025 van ProRail af. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werkt aan een verlenging van deze concessie, waarmee de einddatum vier jaar opschuift tot 1 januari 2029. Zo kan ProRail na 1 januari 2025 haar functie als beheerder van de hoofdspoorweginfrastructuur blijven uitvoeren. 

 • Implementatiebesluit digitale operationele weerbaarheid financiële sector

  Dit besluit zorgt voor uitvoering van de verordening digitale operationele weerbaarheid financiële sector (ook wel bekend als DORA). Deze  EU-verordening heeft als doel dat financiële organisaties hun IT-risico’s beter gaan beheersen en daarmee weerbaarder worden tegen cyberdreigingen. 

 • AMvB en ministeriële regeling voor de toets anderstalig onderwijs

  De AMvB toets anderstalig onderwijs en de ministeriële regeling procedurele voorschriften voor de toets anderstalig onderwijs zijn onderdeel van de lagere regelgeving bij het wetsvoorstel Wet internationalisering in balans. Met dit wetsvoorstel voert de regering maatregelen in om een duurzame balans voor internationalisering van ons hbo- en wo-stelsel te bewerkstelligen, daarbij oog hebbende voor de maatschappelijke voor- en nadelen, en om het Nederlands als taal in het hbo en wo te behouden en te versterken.

 • Wet rapportage hypotheekmarkt DNB

  Dit wetsvoorstel voorziet in een rapportageverplichting voor bepaalde banken, (beheerders van) beleggingsinstellingen, pensioenfondsen en verzekeraars (of hun moederholdings). Zij worden verplicht gegevens te rapporteren aan De Nederlandsche Bank (DNB) over de door hen verstrekte of op hun balans staande hypothecaire leningen voor woningen en zakelijk vastgoed. Deze gegevens heeft DNB nodig om betrouwbare en actuele statistieken over de financiële sector en risicobeoordelingen op het gebied van de financiële stabiliteit te maken. De precieze gegevensset die moet worden gerapporteerd zal worden vastgelegd bij algemene maatregel van bestuur.