Gesloten consultaties

Na afloop van de consultatietermijn worden de ingekomen reacties bekeken en wordt eventueel het voorstel voor de wettelijke regeling aangepast. Nadat de ministerraad of de minister besloten heeft over het definitieve voorstel wordt in een verslag op hoofdlijnen informatie verschaft over de belangrijkste resultaten van de consultatie.

Er zijn in totaal 2317 consultaties, waarvan de consultatie is gesloten.

 • Wetsvoorstel tot wijziging omgevingswaarde stikstofdepositie 2030 en vergunningplicht o.a. intern salderen

  Dit wetsvoorstel versnelt de wettelijke stikstofdoelstelling (omgevingswaarde) van 2035 naar 2030. Ook introduceert het wetsvoorstel een natuurvergunningplicht voor stikstofgerelateerde wijzigingen (o.a. intern salderen). Basis is het coalitieakkoord en de voorstellen van Remkes. Voor de omgevingswaarde zijn in het wetsvoorstel ook twee ijkmomenten in 2025 en 2028 opgenomen. Tijdens de ijkmomenten wordt bezien of er dwingende inhoudelijke redenen zijn om iets meer tijd te nemen voor het halen van de doelstellingen. Zo ja, dan kan de termijn waarop moet zijn voldaan aan die omgevingswaarde worden verlengd. Met de natuurvergunningplicht wordt onder meer intern salderen vergunningplichtig. Dit zorgt er onder meer voor dat de natuurvergunning overeenkomt met wat er op een bedrijf gebeurt.

 • Ontwerpregeling spuk regionale structuur NPLW

  De regionale structuur is onderdeel van het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (NPLW). Deze regeling is voor de periode 2023 t/m 2025 en beoogt gemeenten te ondersteunen in hun regionale samenwerking ten behoeve van de warmtetransitie en de uitvoering van de transitievisies warmte of uitvoeringsplannen. 

 • Reparatiewet OCW 20##

  Met dit wetsvoorstel worden technische wijzigingen aangebracht in wetgeving van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het doel is om de wetgeving van het ministerie te verbeteren en te verduidelijken.

 • Besluit bestuurlijke boete Visserijwet 1963

  In Nederland gelden allerlei regels voor visserij. Onder meer over wie, waar, wanneer en met wat mag vissen.

 • Besluit ZZS register

  Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging van drie besluiten voor. Met deze wijziging leggen we vast dat vergunningsplichtige bedrijven hun emissies van ZZS (zeer zorgwekkende stoffen) moeten registreren in een database. Deze bedrijven moeten deze gegevens nu al aanleveren bij de overheid die de vergunning heeft verleend (bevoegd gezag). Met deze wijziging wordt toegevoegd dat de gegevens in een landelijke ZZS-emissiedatabase komen. Via een website kan iedereen deze gegevens inzien.

 • Wet op de politieke partijen

  Politieke partijen spelen een belangrijke rol in onze democratie. Daarom wil het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de onafhankelijke positie van politieke partijen versterken en hun transparantie vergroten. Dit wordt gedaan door de positie van politieke partijen duidelijk in de wet te regelen. De Wet op de politieke partijen bundelt de bestaande regels en voegt er nieuwe regels aan toe. Daarnaast regelt de Wet op de politieke partijen ook dat politieke partijen in gemeentes, provincies, waterschappen en de openbare lichamen Bonaire, Sint-Eustatius en Saba recht hebben op subsidie en ook moeten voldoen aan (transparantie)regels.

 • Wijziging besluit kinderopvangtoeslag 2024

  Jaarlijks worden de maximum uurprijzen en toetsingsinkomens in de kinderopvangtoeslag geïndexeerd. De precieze bedragen zijn nog niet opgenomen, omdat hiervoor de raming gebruikt wordt die medio maart 2023 gepubliceerd wordt (het Centraal Economisch Plan van het Centraal Planbureau).

 • Implementatiebesluit toegankelijkheidsvoorschriften e-boekdiensten

  Deze consultatie gaat over de implementatie van een EU-richtlijn. De richtlijn wil het makkelijker maken voor mensen met een beperking om e-boeken te gebruiken.

 • Implementatiebesluit toegankelijkheidsvoorschriften diensten die toegang geven tot audiovisuele mediadiensten

  Deze consultatie gaat over de implementatie van een EU-richtlijn. De richtlijn wil het voor mensen met een beperking makkelijker maken om diensten die toegang geven tot audiovisuele mediadiensten te gebruiken. Dit zijn bijvoorbeeld apps van streamingdiensten en elektronische programmagidsen.

 • Verruiming tijdelijke maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden naar bedrijven

  Zoveel mogelijk mensen gezond werkend hun pensioen laten bereiken. Dat is het doel van deze tijdelijke subsidieregeling. De regeling wordt verruimd: niet alleen sectoren maar ook bedrijven kunnen vanaf september 2023 subsidie aanvragen om de duurzame inzetbaarheid van werknemers te verbeteren en om werknemers met zwaar werk eerder te laten stoppen. Het minimaal aan te vragen subsidiebedrag wordt verlaagd. Daardoor wordt het ook voor kleinere sectoren makkelijker om subsidie aan te vragen.