Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Gesloten consultaties

Na afloop van de consultatietermijn worden de ingekomen reacties bekeken en wordt eventueel het voorstel voor de wettelijke regeling aangepast. Nadat de ministerraad of de minister besloten heeft over het definitieve voorstel wordt in een verslag op hoofdlijnen informatie verschaft over de belangrijkste resultaten van de consultatie.

Er zijn in totaal 1834 consultaties, waarvan de consultatie is gesloten.

 • Wet programmatuur verkiezingsuitslagen

  Met dit wetsvoorstel worden taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden vastgelegd rond het beheer en het gebruik van uitslagprogrammatuur in het verkiezingsproces.

 • Wijziging Besluit vergoedingen Telecommunicatiewet

  Het Besluit vergoedingen Telecommunicatiewet wordt gewijzigd in verband met de vergoedingensystematiek en een uitbreiding van de reikwijdte van het besluit (Caribisch Nederland).

 • Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie

  Dit wetsontwerp voert tijdelijk wijzigingen door in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek omtrent de turboliquidatie. De wijzigingen betreffen de introductie van een financiële verantwoordingsverplichting voor bestuurders en de mogelijkheid om een civielrechtelijk bestuursverbod op te leggen in geval van misbruik. Doel hierbij is om het vertrouwen in de regeling te vergroten en de turboliquidatie op die manier een toegankelijker instrument te maken voor ondernemers die hun bedrijf willen beëindigen.

 • Wijziging NFP ten behoeve van verlenging FM-vergunningen

  De Staatssecretaris van Economische en Klimaat heeft besloten tot een verlenging van drie jaar van de bestaande hoogvermogen middengolf vergunning, FM vergunningen en een tweetal Dab-only vergunningen in laag 4. Dit wijzigingsbesluit heeft betrekking op de continuering van de koppeling van vergunningen voor landelijke en niet-landelijke commerciële radio-omroep in de FM-band en commerciële middengolfomroep met frequentieruimte in de band voor digitale radio-omroep.

 • Mijnbouwbesluit aanpassing vergunningstelsel aardwarmte

  In het wetsvoorstel tot wijziging van de Mijnbouwwet (aanpassing van het vergunningstelsel voor opsporen en winnen van aardwarmte) (Kamerstukken 35 531) is een vergunningenstelsel geïntroduceerd dat bij de specifieke kenmerken van aardwarmte aansluit. In bijgaande wijziging van het Mijnbouwbesluit is uitwerking gegeven aan het in het wetsvoorstel neergelegde vergunningstelsel voor aardwarmte en worden tevens enkele andere verbeteringen doorgevoerd.

 • Novelle WCO I

  Dit wetsontwerp wijzigt het wetsvoorstel Wet continuïteit ondernemingen I (WCO I). De WCO I betreft de invoering van de mogelijkheid voor de rechtbank om al vóór een mogelijk faillissement in stilte aan te wijzen wie zij zal aanstellen als curator. Dit wetsontwerp beperkt het toepassingsbereik van de WCO I tot ondernemingen die activiteiten verrichten waarmee maatschappelijke belangen zijn gediend, zoals ziekenhuizen. Hierdoor kan een gecontroleerde afbouw van de activiteiten worden voorbereid.

 • Besluit doorstroomtoetsen po

  Als gevolg van het wetsvoorstel doorstroomtoetsen po is aanpassing van het Toetsbesluit PO, het Uitvoeringsbesluit WVO 2020 en BRON noodzakelijk. De term eindtoets wordt gewijzigd in doorstroomtoets, de data waarop het bevoegd gezag een keuze maakt voor de doorstroomtoets en waarop de toetsaanbieder een aanvraag voor erkenning moet indienen worden vervroegd. De eisen voor toetsen verbonden aan een LVS worden aangescherpt. Schoolse toetsen voor kleuters kunnen niet meer worden erkend.

 • Tijdelijke regeling subsidie bodemsanering ernstige historische verontreiniging bedrijfsterreinen

  Het Ministerie van IenW bereidt een TIJDELIJKE subsidieregeling ter sanering van ernstige historische verontreinigde bedrijfsterreinen voor. Bij inwerkingtreding van de Aanvullingswet bodem Omgevingswet vervalt de huidige subsidiebasis voor saneringen grotendeels. Deze (concept)regeling gaat gelden voor saneringen die niet onder het overgangsrecht van de Aanvullingswet bodem Omgevingswet vallen.

 • Wet Adviescollege ICT-toetsing

  Dit wetsvoorstel geeft het Adviescollege ICT-toetsing, nu tijdelijk ingesteld per ministerieel besluit, een permanente grondslag. Hiermee kan het Adviescollege onder meer blijvend adviseren over ICT-projecten en onderhoud- en beheeractiviteiten aan informatiesystemen. Het college komt voorts verder op afstand te staan van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

 • Wetsvoorstel platform-to-business

  Met het wetsvoorstel publiek toezicht ‘platform-to-business verordening’ krijgt de Autoriteit Consument en Markt (ACM) de bevoegdheid de Europese platform-to-business verordening te handhaven. Het wetsvoorstel voorziet ook in een wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering, om de verhouding tussen de bepalingen uit de verordening over collectieve rechtsvorderingen en het nationale recht te verduidelijken.

Zoeken
Uitgebreid zoeken