Aanbestedingswet op het gebied van defensie en veiligheid

De Ministeries van Economische Zaken en van Defensie willen eenieder graag in de gelegenheid stellen hun mening te geven over de inhoud van het wetsontwerp tot implementatie van de richtlijn aanbesteden op het gebied van defensie en veiligheid door middel van een aanbestedingswet op het gebied van defensie en veiligheid.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 23-07-2010
Einddatum consultatie 01-09-2010
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Defensie, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen Overige economische sectoren

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Aanleiding voor het wetsontwerp aanbestedingswet op het gebied van defensie en veiligheid is de implementatie van richtlijn nr. 2009/81/EG. Het doel van deze richtlijn is om bij te dragen aan de verwezenlijking van een open en transparante Europese markt voor defensie- en veiligheidsmateriaal waarin sprake is van meer concurrentie en gelijke concurrentievoorwaarden. Door de implementatie ontstaat binnen de Europese Unie een geharmoniseerd wettelijk kader dat is toegesneden op het aanbesteden van opdrachten op het gebied van defensie en veiligheid. Daarnaast heeft de richtlijn als doel meer concurrentie in de toeleveringsketen van de Europese defensie- en veiligheidsmarkt te bewerkstelligen.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Het wetsontwerp is van toepassing op opdrachten die worden geplaatst op het gebied van defensie en veiligheid. De bepalingen in het wetsontwerp zijn van toepassing op aanbestedende diensten en speciale sectorbedrijven. Het wetsvoorstel zal gevolgen hebben voor de Nederlandse defensiegerelateerde industrie.

Verwachte effecten van de regeling

Het wetsontwerp heeft gevolgen voor de verwerving van militair en 'dual use' materiaal door het Ministerie van Defensie. Een deel van deze opdrachten zal voortaan worden aanbesteed volgens de standaardprocedures in dit wetsontwerp, waaronder de onderhandelingsprocedure met aankondiging. Naar verwachting heeft de richtlijn beperkte consequenties voor opdrachten op het gebied van veiligheid. Onzeker is welke gevolgen de richtlijn op termijn zal hebben voor de Europese defensie- en veiligheidsmarkt, maar naar verwachting zullen in Europa meer opdrachten op het gebied van defensie en veiligheid in concurrentie worden aanbesteed.

Doel van de consultatie

De Ministeries van Defensie en van Economische Zaken willen eenieder graag in de gelegenheid stellen hun mening te geven over de inhoud van het concept wetsontwerp en de conceptmemorie van toelichting en leggen ze daarom aan u voor ter consultatie.
Uw reactie zal niet separaat worden beantwoord, maar zal worden betrokken bij de verdere uitwerking van het wetsvoorstel. In de memorie van toelichting zal een paragraaf worden opgenomen waarin aandacht wordt besteed aan de ontvangen reacties.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Het staat u vrij om te reageren op het gehele voorliggende wetsvoorstel. Echter, om de consultatie een zo concreet mogelijk resultaat te geven, wordt u specifiek op enkele belangrijke onderdelen uit de richtlijn geconsulteerd. Die onderdelen worden bij de vragen die u worden gesteld nader toegelicht. Voor nadere informatie kunt u de memorie van toelichting raadplegen.
Uw zienswijze wordt gevraagd wat betreft:
- wijze van implementatie als het gaat om de reikwijdte;
- bevoorradingszekerheid;
- de keuze bij onderaanneming;
- maatregelen betreffende administratieve lasten.
Daarnaast wordt u uitgenodigd om uw overige opmerkingen te geven.

Meer informatie

  • Nieuwe regels omtrent aanbestedingen (Aanbestedingswet 20..); Memorie van Toelichting

  • Nieuwe regels omtrent aanbestedingen (Aanbestedingswet 20..); Voorstel van wet

  • Richtlijn 2009/81/EG