Voorontwerp aanpassing en terugvordering bonussen

Het ambtelijk voorontwerp bevat een regeling voor de bevoegdheden tot aanpassing en terugvordering van bonussen van bestuurders van naamloze vennootschappen, alsmede coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen en besloten vennootschappen die een financiële onderneming zijn. Voorts bevat het voorontwerp een regeling omtrent de verantwoording in het jaarverslag over de uitoefening van de bevoegdheden voor zogenoemde “open” naamloze vennootschappen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 09-04-2010
Einddatum consultatie 26-04-2010
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen Burgerlijk recht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Doel van de regeling is het tegengaan van excessieve bonussen van bestuurders door te verduidelijken en nader te concretiseren dat de raad van commissarissen beschikt over de bevoegdheid een bonus aan te passen en terug te vorderen.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Bestuurders, commissarissen en aandeelhouders in naamloze vennootschappen, alsmede in coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen en besloten vennootschappen die een financiële onderneming zijn in de zin van artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.

Verwachte effecten van de regeling

Versterking van de positie van de raad van commissarissen en algemene vergadering inzake bezoldiging van bestuurders teneinde excessieve bonussen tegen te gaan.

Doel van de consultatie

Met de consultatie wordt beoogd het ambtelijk voorontwerp voor te leggen aan de gebruikers van de regeling in de praktijk, teneinde een reactie te krijgen op de bruikbaarheid ervan en signalering van mogelijke aanvullingen en/of lacunes.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Het ambtelijk voorontwerp en de ontwerp toelichting.

Meer informatie