Wet verbetering aansluiting beroepsonderwijs-arbeidsmarkt

Reactie

Naam Educared (K ter Groot)
Plaats Hengelo
Datum 19 september 2023

Vraag1

Met het wetsvoorstel wordt meer ruimte gecreëerd om in het mbo andere onderwijsactiviteiten dan uren begeleide onderwijstijd of beroepspraktijkvorming aan te bieden. Aangezien er extra ruimte komt voor andere onderwijsactiviteiten vervalt de huidige mogelijkheid om af te wijken van de urennorm. Indien u nu gebruik maakt van de mogelijkheid om af te wijken van de urennorm: bieden de nieuwe regels u voldoende ruimte om het huidige onderwijsprogramma te blijven aanbieden? Zo niet, aan welke extra ruimte zou u behoefte hebben?
Op dit moment verzorgen wij het grootste gedeelte van ons onderwijs in de derde leerweg. Hierbij is geen vastgestelde urennorm waardoor wij al veel vrijheid ervaren in het aanbieden van onderwijs passend bij de doelgroep.
Wij vragen ons af wat de meerwaarde van de derde leerweg is of blijft wanneer er meer ruimte komt in o.a. de BBL trajecten.

Daarnaast vinden we het belangrijk voor, in ons geval de zij-instromers, dat er mogelijkheden komen tot kennismaking met het werkveld. Echter zijn wij hierbij afhankelijk van de wens van de klant voor een groep studenten: kennismaking voorafgaand aan de opleiding of gedurende de opleiding. Als NBI zou onze wens zijn om deze uren óf facultatief te maken óf financiële ruimte te genereren om ook de studenten van een NBI deze kans op verkenning te geven. Verkenning voorafgaand aan een opleidingstraject betekent voor onze klanten een extra investering.

Vraag2

Mocht u voor wat betreft de overige onderdelen van het wetsvoorstel willen reageren, dan kunt u hier uw reactie geven. U kunt dat doen door een bericht achter te laten of te uploaden.
Wij zouden als NBI heel graag meedenken over onderstaande wijziging:
Mbo-instellingen krijgen meer ruimte om, niet-bekostigd, afzonderlijke onderdelen van een beroepsopleiding aan te bieden die passen bij de behoefte van werkenden, werkzoekenden en werkgevers;

Op dit moment krijgen we regelmatig vragen van klanten om mee te denken over soortgelijke opleidingsvraagstukken en blijft het altijd lastig om een traject te belonen/waarderen wanneer deze niet passend is bij één van de vastgestelde certificaat- of diplomagerichte trajecten.