Wet verbetering aansluiting beroepsonderwijs-arbeidsmarkt

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Den Haag
Datum 25 september 2023

Vraag1

Met het wetsvoorstel wordt meer ruimte gecreëerd om in het mbo andere onderwijsactiviteiten dan uren begeleide onderwijstijd of beroepspraktijkvorming aan te bieden. Aangezien er extra ruimte komt voor andere onderwijsactiviteiten vervalt de huidige mogelijkheid om af te wijken van de urennorm. Indien u nu gebruik maakt van de mogelijkheid om af te wijken van de urennorm: bieden de nieuwe regels u voldoende ruimte om het huidige onderwijsprogramma te blijven aanbieden? Zo niet, aan welke extra ruimte zou u behoefte hebben?
Als sociale partners (VNO-NCW / MKB Nederland , FNV en CNV) hebben wij via de internetconsultatie kennis genomen van de voorgestelde wijzigingen van de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met het verbeteren van de aansluiting van het beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt (Wet verbetering aansluiting beroepsonderwijs-arbeidsmarkt). Een van de voorgestelde wijzigingen in de WEB is vereenvoudiging van de onderwijsurennorm voor bol-opleidingen naar minimaal 500 bol-uren per jaar, minimaal 250 bpv-uren per jaar en minimaal 250 overige uren per jaar. Dit zou echter betekenen dat het minimum aantal bpv-uren voor 3- en 4 jarige opleidingen zou verminderen. Voor een 3 jarige opleiding is de minimale bpv-urennorm nu 900 en dat zou 750 bpv-uren worden, voor een 4 jarige middenkaderopleiding is het minimum aantal bpv-uren nu 1200 en dat zou 1000 worden. Dit staat wat CNV, FNV en VNO-NCW MKB-Nederland betreft haaks op het verbeteren van de aansluiting van het beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt.
Binnen het mbo is de bpv een erg belangrijk en essentieel onderdeel van de opleiding. Dit onderdeel is van groot belang voor de student, juist om deze voor te bereiden op de overgang naar de arbeidsmarkt, door middel van leren in de praktijk. En om de student voldoende toe te rusten voor een goede aansluiting op hetgeen gevraagd wordt in de bedrijven en instellingen. Wij pleiten er daarom voor om het minimum aantal bpv-uren voor 3- en 4-jarige bol-opleidingen niet te verminderen.