ACTA

De Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) is een initiatief van Japan en de VS, genomen in 2007. Het idee hierachter is, tezamen met andere landen, te komen tot een standaard op het gebied van handhaving van intellectuele eigendomsrechten teneinde namaak en piraterij effectief te bestrijden. Behalve Japan en de VS nemen Australië, Canada, de EU en de lidstaten, Marokko, Mexico, Nieuw-Zeeland, Singapore, Zuid-Korea en Zwitserland deel aan deze besprekingen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 25-06-2010
Einddatum consultatie 15-08-2010
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Buitenlandse Zaken, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Ministerie van Financiën, Ministerie van Justitie en Veiligheid, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Onderwerpen Economie

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het doel van ACTA is te komen tot een standaard op het gebied van handhaving van intellectuele eigendomsrechten teneinde namaak en piraterij effectief te bestrijden. Het streven is dat ACTA zich richt op drie gebieden: 1) toenemende internationale samenwerking op het gebied van handhaving, 2) uitwisseling van ‘best practices’, en 3) het bewerkstelligen van een meer effectief juridisch kader voor de bestrijding van namaak en piraterij.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Alle partijen die bij de handhaving van intellectuele eigendomsrechten in het algemeen en de bestrijding van namaak en piraterij in het bijzonder betrokken kunnen zijn.

Verwachte effecten van de regeling

Na afloop van de 8e onderhandelingsronde in april 2010 hebben de ACTA-deelnemers besloten tot publicatie van de op dat moment tot stand gekomen onderhandelingstekst, maar hun onderhandelingsposities dienden vertrouwelijk te blijven. De bijgaande op 21 april jl. op het internet gepubliceerde tekst is daarom in dit opzicht geanonimiseerd.

De onderhandelingen zijn gaande. De huidige onderhandelingstekst is dus een voorlopige. Eind juni 2010 zal de volgende onderhandelingsronde plaatsvinden. De onderhandelaars hopen ACTA eind 2010 af te ronden. Indien een aangepast concept-verdrag wordt gepubliceerd zal deze consultatie worden geactualiseerd.

De onderhandelingen voor de lidstaten van de Europese Unie worden primair gevoerd door de Europese Commissie. De Europese Commissie onderhandelt en coördineert waar het onder de bevoegdheid van de Gemeenschap vallende aangelegenheden betreft (het zgn ‘acquis communautaire’). De Raad van de Europese Unie heeft de Europese Commissie daartoe in 2008 een mandaat verstrekt. De Commissie voert de onderhandelingen na overleg met de lidstaten. Voor aangelegenheden die onder de bevoegdheid van de EU-lidstaten vallen, zoals strafrechtelijke sancties en samenwerking tussen nationale handhavingsinstanties, neemt het Voorzitterschap, na overleg, namens de lidstaten deel aan de besprekingen.

Doel van de consultatie

De consultatie dient om alle belanghebbenden te informeren over ACTA en hen in de gelegenheid te stellen een reactie te geven op het concept-verdrag – versie april 2010.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

De reacties mogen betrekking hebben op alle onderdelen van het concept-verdrag – versie april 2010.

Meer informatie