Wijziging bijlage 10 van de Activiteitenregeling milieubeheer

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu wijzigt bijlage 10 van de Activiteitenregeling milieubeheer. Bijlage 10 bevat maatregellijsten die bedrijven kunnen gebruiken om te voldoen aan de norm van artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit milieubeheer. De maatregellijsten worden regelmatig gewijzigd. Het doel is voor zoveel mogelijk bedrijfssectoren lijsten op te stellen. Met de onderhavige wijziging wordt het aantal bedrijfssectoren uitgebreid en de maatregellijsten aangepast en uitgebreid.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 18-11-2016
Einddatum consultatie 16-12-2016
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Onderwerpen Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

De uitbreiding van de lijsten met erkende maatregelen heeft tot doel het bedrijfsleven en het bevoegde gezag handvatten te bieden bij de invulling van de besparingsplicht van artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit. De lijsten maken het voor bedrijven makkelijk te bepalen welke maatregelen ze moeten nemen om in ieder geval aan de energiebesparingsverplichting te voldoen. De verwachting is dat dit een positief effect heeft op het behalen van de energiebesparingsdoelstellingen die in het Energieakkoord zijn opgenomen. Bedrijven zijn niet verplicht de maatregelen uit bijlage 10 te nemen, ze mogen ook gelijkwaardige andere maatregelen treffen om aan de energiebesparingsverplichting te voldoen. De invulling van deze norm blijkt in de praktijk lastig te zijn. De lijsten helpen de bedrijven bij de invulling van de norm.

Het opstellen van de maatregellijsten is aangekondigd in het Energieakkoord voor duurzame groei en is een continu proces waarbij het streven is om voor zoveel mogelijk bedrijfssectoren lijsten op te stellen. Per 1 december 2015 golden er voor 7 bedrijfstakken maatregellijsten, metalelektro en mkb-metaal, autoschadeherstelbedrijven, gezondheidszorg- en welzijnszorginstellingen, kantoren, onderwijsinstellingen, commerciële datacenters en de rubber- en kunststofindustrie. Tegelijkertijd is aangekondigd dat er jaarlijks aanpassingen en aanvullingen op de lijsten zullen komen. Met deze wijzigingsregeling worden vijf nieuwe bedrijfssectoren aan de Activiteitenregeling toegevoegd namelijk de levensmiddelenindustrie, agrarische sector, mobiliteitsbranche, sport en recreatie en hotels en restaurants. Tevens worden de bestaande lijsten aangepast of aangevuld.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Onderstaande branches, die grotendeels worden ingedeeld aan de hand van de Standaard Bedrijfsindelings (SBI) codes van de Kamer van Koophandel, worden geraakt door de bijgevoegde wijziging:
1. metalelektro en mkb-metaal;
2. autoschadeherstelbedrijven;
3. gezondheidszorg- en welzijnszorginstellingen;
4. kantoren;
5. onderwijsinstellingen;
6. commerciële datacenters;
7. rubber- en kunststofindustrie;
8. levensmiddelenindustrie;
9. agrarische sector;
10. mobiliteitsbranche;
11. sport en recreatie;
12. hotels en restaurants.

Daarnaast is de wijzigingsregeling van belang voor het bevoegd gezag waaronder gemeenten en omgevingsdiensten bij de uitvoering van de toezichthoudende en handhavende taken voor energiebesparing.

Verwachte effecten van de regeling

De erkende maatregellijsten hebben tot doel bedrijven en het bevoegd gezag handvaten te geven bij het voldoen aan de energiebesparingsplicht van artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit. De maatregellijsten creëren geen nieuwe plichten en het staat bedrijven vrij om al dan niet gebruik te maken van de maatregellijsten bij de invulling van artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit. De verwachting is dan ook dat de lijsten het bedrijven makkelijker maken om artikel 2.15 van het besluit te voldoen, en dat tegelijk de toezichthoudende en handhavende taken van het bevoegd gezag versimpeld worden.

Doel van de consultatie

Met deze consultatie wordt beoogd een ieder de gelegenheid een reactie te geven op de concept regeling en de voorgestelde aanvullingen op en aanpassingen van de erkende maatregellijsten. Deze internetconsultatie wordt gezien als een aanvulling op de consultatie die al plaats heeft gevonden in het kader van de Adviesgroep erkende maatregellijsten.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Partijen kunnen op alle onderdelen van de concept wijzigingsregeling reageren.

Meer informatie