Besluit veiligheid lage druk gastransport

Middels dit besluit wordt invulling gegeven aan het begrip veiligheid met betrekking tot gastransport door buisleidingen bij een druk lager dan 16 bar. Dit besluit is nauw verbonden met de Regeling kwaliteitsaspecten netbeheer elektriciteit en gas welke gelijktijdig openstaat voor consultatie.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 03-12-2010
Einddatum consultatie 31-12-2010
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen Netwerken

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Artikel 8a, tweede lid, van de Gaswet bepaalt dat bij algemene maatregel van bestuur regels worden gesteld ten aanzien van de veiligheid en betrouwbaarheid van de netten. Middels dit besluit wordt hier gevolg aan gegeven. Dit besluit stelt veiligheidseisen ten aanzien van het transport van gas bij een druk lager dan 16 bar.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Netbeheerders van gasnetwerken.

Verwachte effecten van de regeling

De netbeheerders hebben op grond van dit besluit een zorgplicht om het transport van gas en het daarmee samenhangende beheer van het gastransportnet op een zodanige manier in te richten dat dit veilig is voor mens en milieu.

Doel van de consultatie

Belanghebbenden informeren en in de gelegenheid stellen om opmerkingen in te sturen over het conceptbesluit.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Reactie is mogelijk op het gehele conceptbesluit alsmede de bijbehorende nota van toelichting.