Wijziging Besluit Erfgoedwet archeologie

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Deventer
Datum 27 januari 2022

Vraag1

Ziet u zaken in het voorgestelde wijzigingsbesluit die in het belang van een goede werking van het besluit zouden moeten worden aangepast?
L.S.,
Als archeoloog en docent bij een archeologieopleiding maak ik bezwaar tegen het voornemen om 'opgravingen' die onder verantwoordelijkheid van de Minister van Defensie worden uitgevoerd te voorzien van een adequate juridische basis in het stelsel van de Erfgoedwet. Gesuggereerd wordt dat het hier "archeologische opgravingen" betreffen. Maar in werkelijkheid gaat het om bergingen die worden uitgevoerd zonder daar archeologische expertise bij te betrekken. Het is vreemd dat, nu resten uit WOII op alle beleidsniveaus ook als (publiek)erfgoed worden gezien er voor één type monument blijkbaar een uitzondering moet worden gemaakt, namelijk vliegtuig crashlocaties. Ik begrijp niets van de weerstand die er blijkbaar bij het MvD leeft om bij het bergen van vliegtuig- en stoffelijke resten van bemanningsleden samen op te trekken met archeologen die in het kader van wetenschappelijke kennisvermeerdering crashsites volgens de in de archeologie geldende normen documenteren, wat in veel andere domeinen wel kan. Welke 'krachten' zijn hier aan de orde om het MvD te vrijwaren van wet- en regelgeving die voor iedereen gelden zonder dat er sprake is van een 'oorlogssituatie, te verdedigen staatsgeheimen o.i.d? Wat betekent dit voor alle bedrijven en professionals in het archeologisch domein waar wel allerlei verplichtingen worden opgelegd (certificering, inschrijven in actorregister) om te mogen 'opgraven' en dat dat niet geldt voor een overheidsdienst die toch maatschappelijk gezien het goede voorbeeld zou moeten geven? Iedere archeoloog weet dat 'opgraven' het vernietigen van een archeologische vindplaats betreft. Daarom worden er zeer hoge eisen gesteld aan de uitvoerders hiervan. Nu algemeen is erkend dat resten uit WOII ook publiek erfgoed zijn kan het toch niet zo zijn dat één type monument uit die periode wel vernietigd mag worden, notabene door een overheidsinstantie, zonder dat dit monument volgens wetenschappelijke normen wordt gedocumenteerd (behoud ex-situ). Ik begrijp hier niets van en kan dit ook niet uitleggen aan mijn studenten en ander publiek.