Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Beleidsreactie inzake NZa-rapport MGZ

Reactie

Naam Platform VG Brabant (Ria van Hees)
Plaats Tilburg
Datum 11 maart 2021

Vraag1

"Wij werken eraan dat het vanzelfsprekend is dat voor alle patiënten met een complexe zorgvraag, 24 uur per dag medisch-generalistische zorg beschikbaar is op de juiste plek, in de regio.” In de beleidsreactie wordt op pagina 2 de gezamenlijke opdracht rondom medisch-generalistische zorg verder toegelicht.

Wat vindt u van deze opdracht?
Platform VG Brabant vindt dit een goede zaak. Beschikbaarheid van medisch generalistische zorg ( mgz) voor mensen met een ( complexe) verstandelijke beperking moet niet afhankelijk zijn van hun woonsituatie ( thuis , in een woon-/zorginstelling of in een kleinschalig wooninitiatief), van het tijdstip waarop zij deze zorg nodig hebben of van de wijze waarop deze wordt gefinancierd.

Vraag2

De NZa doet in haar rapport ‘Onderzoek medisch-generalistische zorg voor Wlz-patiënten’ twee aanbevelingen. De eerste aanbeveling van de NZa richt zich op samenwerkingsafspraken. Op pagina 4 van de beleidsreactie reageert de minister op deze aanbeveling.

Wat vindt u van de reactie van de minister?
Voor Pf VG is de reactie van de minister heel herkenbaar. Dit platform heeft de afgelopen jaren het project 'Ziekenhuiszorg voor mensen met een verstandelijke beperking' uitgevoerd in Noord-Brabant. De randvoorwaarden die in de beleidsreactie NZa mgz worden genoemd komen ver overeen met randvoorwaarden Ziekenhuiszorg VG, zowel op organisatieniveau als op cliëntniveau.
Belangrijke zaken om op organisatieniveau woon-/zorginstelling en /of kleinschalig wooninitiatief te regelen zijn:
a) Informatieoverdracht : bij doktersbezoek is alle benodigde informatie van de cliënt snel en up to date beschikbaar. Het ICT-systeem is zo ingericht dat iedere medewerker snel kan zien welke informatie moet worden meegenomen. ( overdrachtsformulier)
b)Wat binnen de organisatie mogelijk is qua aanvullende begeleiding van de cliënt op de reguliere zorg. (bij doktersbezoek) Hoe te handelen?
c) Afspraken en afstemming met familie wie de cliënt bij doktersbezoek begeleidt: de ( persoonlijk) begeleider of de familie?
d) 24 uurs beschikbaarheid van arts VG en /of van verpleegkundige dienst.

Zaken om te regelen op cliëntniveau zijn:
a) De cliënt wordt voorbereid en begeleid door een ( persoonlijk) begeleider of familielid die de cliënt goed kent en is geïnformeerd over de hulpvraag
b) het overdrachtsformulier medische zorg s onderdeel van de zorgplanbespreking. Gezorgd wordt dat het overdrachtsformulier up to date is.
c) Na het bezoek aan of van de huisarts / arts VG vindt een ( schriftelijke) terugkoppeling plaats naar het team van de woongroep, medisch verpleegkundige dienst en familie inzake de gestelde diagnose en behandelafspraak.

Pf VG Brabant heeft een overdrachtsformulier ontwikkeld ( onderdeel van de Wegwijzer) en heeft daarnaast Aanbevelingen opgesteld voor zorgprofessionals.
Informatie hierover vindt u op de website www.platformvgzuidoostbrabant.nl rubriek projecten.

Vraag3

Op pagina 5 t/m 8 van de beleidsreactie reageert de minister op de aanbeveling van de NZa om medisch-generalistische zorg volledig onder te brengen in de Zorgverzekeringswet (Zvw) of Wet langdurige zorg (Wlz). Er worden vier thema’s beschreven die van belang worden gevonden bij het maken van een keuze voor de Zvw of Wlz.

- Welke van deze vier thema’s vindt u het meest van belang, en waarom?
- Zijn er nog andere thema’s die u van belang vindt bij het maken van een keuze voor de Zvw of Wlz?
- Zo ja, kunt u toelichten welke thema's dit zijn en waarom u deze thema's van belang vindt?
a) Pf VG ziet voordelen van inkoop en organisatie van medisch generalistische zorg op regionaal niveau ten opzichte van inkoop en organisatie op instellings-niveau. Het betreft met name de positionering van de arts VG.
Toelichting: de arts VG is verbonden aan en meestal in dienst van een woon-/zorginstelling. Door organisatie op regionaal niveau kan de arts VG flexibeler worden ingezet. Hierdoor is de de arts VG makkelijker bereikbaar voor huisartsen en Huisartsenposten, zeker tijdens avond-,nacht- en weekenden. D
Dit bevordert de samenwerking tussen arts VG en huisarts en komt ten goede aan de kwaliteit van zorg aan de patiënt.
b) bekostiging van geleverde medisch generalistische zorg door het Zorgkantoor of door de Zorgverzekeraar is complex. Pf VG is voorstander van ontschotting van geboden mgz. De huidige financiering is ook voor cliënte e nhun ouders/ persoonlijk begeleider onoverzichtelijk.

Vraag4

Op pagina 5 t/m 8 van de beleidsreactie reageert de minister op de aanbeveling van de NZa om medisch generalistische zorg volledig onder te brengen in de Zorgverzekeringswet (Zvw) of Wet langdurige zorg (Wlz).

- Is het denkbaar dat de medisch-generalistische zorg in zijn geheel wordt ondergebracht in de Zvw? Wat is daar, in uw ogen, voor nodig?
- Is het denkbaar dat de medisch-generalistische zorg in zijn geheel wordt ondergebracht in de Wlz? Wat is daar, in uw ogen, voor nodig?
De voorkeur van Pf VG Brabant gaat uit om medisch generalistische zorg onder te brengen in de Zvw. Echter de totale consequenties hiervan kunnen wij niet overzien.

Vraag5

Het geheel onderbrengen van medisch-generalistische zorg in de Zorgverzekeringswet (Zvw) of Wet langdurige zorg (Wlz) leidt tot een meerjarig traject met een wetswijziging, budgettaire verschuivingen tussen Wlz en Zvw, eventuele aanpassingen van de bekostiging en verschuiving van de zorginkoop.

- Welke aspecten vindt u van belang om in de tussentijd aan te pakken, om beschikbaarheid, toegankelijkheid en organiseerbaarheid van medisch-generalistische zorg te kunnen blijven garanderen?
- Welke rol ziet u hierbij voor uzelf of uw organisatie?
a) Woon-/zorginstellingen kunnen reeds aan de slag om de randvoorwaarden zoals genoemd bij beantwoording van vraag 2 op orde te brengen.
b) Artsen VG, Huisartsenvereniging en Huisartsenposten kunnen op Regionaal niveau reeds afspraken maken over onderlinge samenwerking. Goed voorbeeld daarvan is de Regionale Transmurale Afspraken ( RTA) die in de regio Zuidoost Brabant is gemaakt tussen woon-/zorginstellingen, artsen VG , Huisartsenvereniging en Huisartsenposten. Informatie hierover vindt u op de wwwplatformvgzuidoostbrabant.nl rubriek projecten.
c) Gezien de schaarste aan artsen VG kunnen woon-/zorginstellingen reeds bekijken of herschikking van taken tussen arts VG en verpleegkundig dienst mogelijk is.
d) Pf VG Brabant pleit ervoor dat tijdens de opleiding Geneeskunde er meer aandacht komt voor patiënten met een verstandelijke beperking. Ook kan er meer aandacht worden besteed aan het specialisme arts VG. Wij merken tijdens gastlessen dat medisch studenten hierover momenteel weinig kennis hebben.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht