Beleidsreactie inzake NZa-rapport MGZ

Reactie

Naam Apothekersorganisatie KNMP (drs. A Noordermeer)
Plaats Den Haag
Datum 15 maart 2021

Vraag1

"Wij werken eraan dat het vanzelfsprekend is dat voor alle patiënten met een complexe zorgvraag, 24 uur per dag medisch-generalistische zorg beschikbaar is op de juiste plek, in de regio.” In de beleidsreactie wordt op pagina 2 de gezamenlijke opdracht rondom medisch-generalistische zorg verder toegelicht.

Wat vindt u van deze opdracht?
De opdracht is helder geformuleerd. Realisatie is complexer. Als apothekersorganisatie vinden wij het daarbij voor de betrokken patiënten van belang – zoals ook verwoord aan het slot van de beleidsreactie – dat bij de medisch-generalistische zorg ook de relatie met farmaceutische zorg en hulpmiddelen goed in het oog wordt gehouden. Zeker bij deze groep patiënten is een goede samenwerking tussen apotheker en artsen/voorschrijvers van belang. Als gekozen wordt voor de inkoop van een samenhangende keten van zorgaanbod door de zorgverzekeraar of de Wlz-uitvoerder, is het wenselijk dat daar ook de verantwoordelijkheid komt te liggen voor de inkoop van de daarmee samenhangende farmaceutische zorg (die nu bij de Wlz-instelling ligt).

Vraag2

De NZa doet in haar rapport ‘Onderzoek medisch-generalistische zorg voor Wlz-patiënten’ twee aanbevelingen. De eerste aanbeveling van de NZa richt zich op samenwerkingsafspraken. Op pagina 4 van de beleidsreactie reageert de minister op deze aanbeveling.

Wat vindt u van de reactie van de minister?
Wat betreft de relatie met farmaceutische zorg en hulpmiddelen verwijzen wij naar onze recente reactie op de internetconsultatie voor de regeling acute zorg en naar het programma medicatieoverdracht. Belangrijk is dat steeds voor alle betrokkenen duidelijk is welke apotheker verantwoordelijk is voor de farmaceutische zorg én dat die zorg verleend wordt op basis van een actuele Basisset MedicatieGegevens (BMG). De komende uitwerking van het begrip ‘de apotheek waar de patiënt doorgaans komt’ uit de kwaliteitsstandaard ‘Overdracht van medicatiegegevens in de keten’ zoals ingeschreven in het Register van Zorginstituut Nederland is daarbij een belangrijk element. Integrale zorgverlening door het apotheekteam en een bestendige zorgrelatie tussen apotheker en patiënt zijn ook voor deze patiënten belangrijk.

Vraag3

Op pagina 5 t/m 8 van de beleidsreactie reageert de minister op de aanbeveling van de NZa om medisch-generalistische zorg volledig onder te brengen in de Zorgverzekeringswet (Zvw) of Wet langdurige zorg (Wlz). Er worden vier thema’s beschreven die van belang worden gevonden bij het maken van een keuze voor de Zvw of Wlz.

- Welke van deze vier thema’s vindt u het meest van belang, en waarom?
- Zijn er nog andere thema’s die u van belang vindt bij het maken van een keuze voor de Zvw of Wlz?
- Zo ja, kunt u toelichten welke thema's dit zijn en waarom u deze thema's van belang vindt?
Het thema dat de toekomstige positionering van MGZ moet bijdragen aan de samenwerking van beroepsgroepen vinden wij het meest van belang. Daarbij dient ook de relatie met farmaceutische zorg (en hulpmiddelen) te worden gelegd.
Wat betreft de (relatie met de) farmaceutische zorg is van belang dat een evt. herpositionering van de medisch generalistische zorg bijdraagt aan c.q. geen afbreuk doet aan:
• het belang dat het genees-/hulpmiddel en de bijbehorende (farmaceutische) patiëntenzorg onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, zodat ongedeelde farmaceutische zorg kan zorgen voor gepast gebruik conform vigerende (farmacotherapeutische) richtlijnen.
• het belang van goede samenwerking tussen arts, (wijk)verpleging en apotheker rond de patiënt, nu en in de toekomst. Persoonsgerichte (farmaceutische) zorg is zeker voor de groep kwetsbare patiënten met polyfarmacie op het grensvlak van Zvw/Wlz van groot belang,
Dit vraagt om duidelijke verantwoordelijkheden: in de thuissituatie, bij tijdelijke opname en bij structurele opname in een instelling. Medicatie gerelateerde (ziekenhuis-)opnames dienen bijvoorbeeld te worden voorkomen.

Vraag4

Op pagina 5 t/m 8 van de beleidsreactie reageert de minister op de aanbeveling van de NZa om medisch generalistische zorg volledig onder te brengen in de Zorgverzekeringswet (Zvw) of Wet langdurige zorg (Wlz).

- Is het denkbaar dat de medisch-generalistische zorg in zijn geheel wordt ondergebracht in de Zvw? Wat is daar, in uw ogen, voor nodig?
- Is het denkbaar dat de medisch-generalistische zorg in zijn geheel wordt ondergebracht in de Wlz? Wat is daar, in uw ogen, voor nodig?
Wij beperken ons bij de beantwoording van deze vraag tot de farmaceutische zorg. Wij zien op dit moment hardnekkige problemen bij het declaratieverkeer als gevolg van het schot tussen Zvw en Wlz. Waar we eerder de indruk hadden dat dit in technische zin op te lossen zou zijn, wijst de praktijk uit dat dit niet het geval is. Dit wordt mede veroorzaakt doordat de leveringsvorm in de Wlz ( https://www.zorginstituutnederland.nl/Verzekerde+zorg/leveringsvormen-instelling-vpt-mpt-en-pgb-wlz ) bepaalt of farmaceutische zorg in de Zvw of de Wlz valt en op het moment van ter hand stelling niet altijd duidelijk is wat van toepassing is. Het in zijn geheel onderbrengen van farmaceutische zorg in de Zvw is gewenst, als die optie voor de medisch-generalistische zorg gekozen wordt. Als een deel van de farmaceutische zorg in de Wlz blijft, en de Wlz-uitvoerder verantwoordelijk wordt voor de inkoop van een samenhangende keten van zorgaanbod van medisch-generalistische zorg, is het wenselijk dat daar ook de verantwoordelijkheid komt te liggen voor de inkoop van de daarmee samenhangende farmaceutische zorg (die nu bij de Wlz-instelling ligt). Daarbij zal dan ook een oplossing moeten worden gevonden voor de dan resterende Wlz/Zvw-problematiek bij de farmaceutische zorg.

Vraag5

Het geheel onderbrengen van medisch-generalistische zorg in de Zorgverzekeringswet (Zvw) of Wet langdurige zorg (Wlz) leidt tot een meerjarig traject met een wetswijziging, budgettaire verschuivingen tussen Wlz en Zvw, eventuele aanpassingen van de bekostiging en verschuiving van de zorginkoop.

- Welke aspecten vindt u van belang om in de tussentijd aan te pakken, om beschikbaarheid, toegankelijkheid en organiseerbaarheid van medisch-generalistische zorg te kunnen blijven garanderen?
- Welke rol ziet u hierbij voor uzelf of uw organisatie?
Wij zien hierin voor onszelf geen initiërende rol, wel zijn wij graag bereid mee te denken over de vraag of een betere multidisciplinaire samenwerking een bijdrage kan leveren aan een betere zorg.