Wijziging van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling, het Besluit financieel toetsingskader pensioenfonds c.a. vanwege de Wet algemeen pensieoenfonds

Met de wet algemeen pensioenfonds is een nieuw type pensioenfonds geïntroduceerd. Dit besluit bevat de invulling van de vergunningprocedure, de eisen die aan het weerstandsvermogen van een algemeen pensioenfonds worden gesteld en de eisen met betrekking tot de kosten in de uitvoeringsovereenkomst.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 07-05-2015
Einddatum consultatie 04-06-2015
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Ministerie van Financiën
Onderwerpen Arbeidsvoorwaarden Levensloop

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het algemeen pensioenfonds is een nieuw soort pensioenfonds dat een bundeling in de uitvoering van pensioenregelingen mogelijk maakt. Door een gescheiden uitvoering van meerdere pensioenregelingen in verschillende compartimenten van het algemeen pensioenfonds kunnen schaalvoordelen worden gerealiseerd waarmee bestuurlijke lasten en uitvoeringskosten kunnen worden beperkt. Doel hiervan is het verbeteren van de mogelijkheden voor werkgevers en werknemers om een kwalitatief hoogstaande en veilige pensioenuitvoering tegen een scherpe prijs te realiseren.
In dit conceptontwerpbesluit worden regels gesteld over de vergunningseisen, het weerstandvermogen en de afspraken over kosten en kwaliteit van dienstverlening in de uitvoeringsovereenkomst van het algemeen pensioenfonds.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Het conceptontwerpbesluit wijzigt het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling, het Besluit financieel toetsingskader pensioenfonds en het Besluit prudentiele regels Wft. Het conceptontwerpbesluit heeft gevolgen voor partijen die mogelijk geïnteresseerd zijn in oprichting van, of omvorming tot, een algemeen pensioenfonds.

Verwachte effecten van de regeling

Het conceptontwerpbesluit stelt regels over de vergunningseisen, het weerstandvermogen en de afspraken over kosten en kwaliteit van dienstverlening in de uitvoeringsovereenkomst van het algemeen pensioenfonds. Dit is van belang voor partijen die geïnteresseerd zijn in het oprichten van, of omvorming tot, een algemeen pensioenfonds.

Doel van de consultatie

Het doel van deze consultatie is tweeledig:
1. Het informeren van de samenleving over de voorgestelde wetgeving;
2. Reacties verzamelen op de in het conceptontwerpbesluit genoemde onderwerpen waarover regels worden gesteld.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

U mag op alle onderwerpen uit het conceptontwerpbesluit commentaar leveren.