(ontwerp) Besluit bekendmaking veiling restruimte DAB+ laag 4.

Ontwerp Besluit bekendmaking veiling restruimte DAB+ laag 4

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 19-04-2017
Einddatum consultatie 30-05-2017
Status Gesloten
Type consultatie Beleidsnota
Organisatie Ministerie van Economische Zaken
Onderwerpen Handel ICT Ondernemen Overige economische sectoren Economie

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Op grond van artikel 3.10, derde lid, van de Telecommunicatiewet wordt met dit besluit bekendgemaakt dat vergunningen voor digitale radio-omroep in laag 4 zullen worden verdeeld middels een veilingprocedure. Het betreft commerciële vergunningen in laag 4 voor zover deze niet zijn gekoppeld aan vergunningen voor niet-landelijke commerciële omroep in de FM-band of aan middengolfvergunningen

Tevens worden, overeenkomstig artikel 3.10, derde lid, van de Telecommunicatiewet, voor zover nu reeds mogelijk, de voorschriften en beperkingen vastgesteld die aan de beschikbare vergunningen voor digitale radio-omroep in laag 4 worden verbonden.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Geïnteresseerden in het verwerven van een vergunning voor commerciële digitale radio-omroep in laag 4.

Verwachte effecten van de regeling

Op basis van het voorliggende besluit worden 31 vergunningen voor commerciële digitale radio-omroep in laag 4 verdeeld, als gevolg waarvan nieuwkomers tot deze markt kunnen toetreden of huidige vergunninghouders hun exploitatie kunnen uitbreiden.

Doel van de consultatie

Het bekendmakingsbesluit wordt met afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht voorbereid. In dat kader wordt een ieder gelegenheid geboden zijn zienswijze over het ontwerp kenbaar te maken.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

De zienswijze kan op het gehele ontwerpbesluit betrekking hebben.