Besluit diervoeders 2012

Het (ontwerp)Besluit diervoeders 2012 is erop gericht de huidige Kaderwet diervoeders, behoudens waar het onderwerpen betreft die in de Wet dieren een plaats hebben gekregen, en het Besluit diervoeders te vervangen. Het (ontwerp)besluit geeft een nieuwe (1-op-1)implementatie van richtlijn nr. 2002/32/EG inzake ongewenste stoffen in diervoeding en voorziet in delegatiebepalingen voor de uitvoering van een 12-tal Europese verordeningen op het gebied van diervoeders.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 23-05-2012
Einddatum consultatie 13-06-2012
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen Dieren Voedselkwaliteit

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Nieuwe (1-op-1) implementatie onder de Wet dieren van richtlijn nr. 2002/32/EG inzake ongewenste stoffen in diervoeding en delegatie van de uitvoering van een 12-tal Europese verordeningen naar ministeriële regeling. Het (ontwerp)Besluit diervoeders 2012 bevat geen beleidswijzigingen ten opzichte van de huidige Kaderwet diervoeders en het huidige Besluit diervoeders.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Producenten van diervoeders
Handelaren in diervoeders
Houders van dieren

Verwachte effecten van de regeling

Geen

Doel van de consultatie

Informeren over de wijze waarop de bestaande regelgeving inzake diervoeders onder de Wet dieren wordt gebracht en zo nodig corrigeren van het ontwerp indien de nieuwe regelgeving onbedoelde effecten heeft.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Op alle onderdelen van de regeling kan een reactie worden gegeven. Reacties die betrekking hebben op de inhoud van de Europese verordeningen of richtlijn nr. 2002/32/EG zullen echter niet direct kunnen leiden tot een ander besluit.