Besluit Hernieuwbare Energie vervoer

Dit ontwerpbesluit vervangt het Besluit hernieuwbare energie vervoer 2015 en delen van het Besluit brandstoffen luchtverontreiniging. Met dit besluit implementeert het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) tevens de Europese richtlijn Indirect Land Use Change (ILUC) en de operationalisering van de reductieverplichting van de richtlijn brandstofkwaliteit en de daarmee samenhangende uitvoeringssystematiek.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 08-11-2016
Einddatum consultatie 22-11-2016
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Onderwerpen Energie

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het doel van de gehele implementatie, van de ILUC-richtlijn en de operationalisering van de reductieverplichting van de richtlijn brandstofkwaliteit, is de verankering in de Nederlandse wet en regelgeving van de aanvullingen en wijzigingen in de in 2015 geïntroduceerde Europese wet- en regelgeving. Het doel is voorts om te komen tot een eenvoudig, handhaafbaar en kosteneffectief systeem waarmee Nederland en haar leveranciers van brandstoffen aan de Nederlandse markt aan hun verplichtingen kunnen voldoen.

Het onderhavige besluit is een uitwerking van de wetswijziging Wet milieubeheer tbv de implementatie van de twee Europese richtlijnen. De wetswijziging is afgelopen zomer in internetconsultatie geweest. Omdat onderhavig besluit aansluit op eerdere consultatie wordt gekozen voor een kortere consultatietermijn van twee weken.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

• Olie- en energiemaatschappijen die brandstoffen leveren aan de Nederlandse vervoersmarkt.
• Producenten en leveranciers van hernieuwbare energie aan de Nederlandse vervoersmarkt.
• Verificateurs die bedrijven controleren of die op een juiste manier de inboekgegevens in het register hebben ingevoerd.
• Consument, die brandstoffen tankt.

Verwachte effecten van de regeling

Met de aanpassing van de wet- en regelgeving wordt beoogd dat de leveranciers van brandstoffen aan de Nederlandse vervoersmarkt op een zo eenvoudige en kosteneffectieve mogelijke wijze vanaf 2018 kunnen voldoen aan de jaarverplichting hernieuwbare energie en de rapportageverplichting en in 2020 aan de reductieverplichting. Het huidige systeem van verhandelbare hernieuwbare brandstofeenheden wordt aangepast. Met als doel dat op een doeltreffende manier zowel aan de jaarverplichting hernieuwbare energie als de reductieverplichting kan worden voldaan, terwijl er geen afbreuk wordt gedaan aan de handhaafbaarheid van het instrument.

Doordat bij de uitwerking van gewijzigde systematiek dicht bij de huidige uitvoeringssystematiek wordt gebleven, is de verwachting dat de kosten voor het bedrijfsleven en voor de burger aan de pomp ten gevolge van de wijziging van de systematiek gering zijn.

Doel van de consultatie

Met deze consultatie wordt een ieder uitgenodigd een reactie te geven op het ontwerpbesluit en de Nota van Toelichting. De reacties kunnen worden gebruikt om het besluit en de Nota van Toelichting te verduidelijken en waar nodig te verbeteren.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Partijen kunnen op het gehele ontwerpbesluit reageren. Belangstellenden kunnen bij hun reactie het gehele ontwerpbesluit en de Nota van Toelichting betrekken.

Bij de internetconsultatie van de wijziging van de Wet Milieubeheer heeft al een groot aantal partijen gereageerd op onderdelen welke eigenlijk geen onderdeel waren van die internetconsultatie, zoals de hoogte van het limiet conventioneel en de hoogte van de subdoelstellingen. De reacties van deze partijen op de vorige internetconsultatie worden betrokken bij deze consultatie.

Meer informatie