Besluit implementatie verordening essentiële-informatiedocumenten

Consultatie van het conceptbesluit ter implementatie van de verordening (EU) nr. 1286/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 26 november 2014 over essentiële-informatiedocumenten voor verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (PRIIP’s) (PbEU 2014, L 352) (Besluit implementatie verordening essentiële-informatiedocumenten).

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 02-05-2017
Einddatum consultatie 30-05-2017
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Financiën
Onderwerpen Financieel toezicht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Ter uitvoering van de verordening essentiële-informatiedocumenten voor verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten worden het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (BGfo), het Besluit uitvoering EU-verordeningen financiële markten en het Besluit bestuurlijke boetes financiële sector gewijzigd.

In Nederland geldt op dit moment voor complexe producten de verplichting om een financiële bijsluiter op te stellen. Omdat veel van deze complexe producten straks onder het toepassingsbereik van de verordening vallen, zal deze verplichting komen te vervallen. Alleen voor derdepijlerpensioenproducten, welke expliciet zijn uitgesloten van het toepassingsbereik van de verordening, blijft nationaal de verplichting bestaan om een informatiedocument te verstrekken. Hiervoor is gekozen omdat derdepijlerpensioenproducten qua structuur, werking en te realiseren doel grote gelijkenis vertonen met de beleggingsproducten die onder de werking van de verordening vallen. Het informatiedocument voor derdepijlerpensioenproducten is qua vorm en inhoud gebaseerd op het essentiële-informatiedocument uit de verordening. Deze verplichting zal in het BGfo worden opgenomen.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Alle ondernemingen die verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten ontwikkelen, verkopen of hierin adviseren, zoals bijvoorbeeld aanbieders van beleggingsobjecten, adviseurs in beleggingsverzekeringen en derdepijlerpensioenproducten en ondernemingen die over deze beleggingsproducten reclame maken.

Verwachte effecten van de regeling

Het conceptbesluit brengt geen administratieve lasten en nalevingskosten met zich mee.

Doel van de consultatie

Met deze consultatie willen wij graag belanghebbenden informeren over de voorgenomen wijzigingen en iedereen de mogelijkheid bieden om hierop te reageren.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

De reacties mogen betrekking hebben op alle onderdelen van het conceptbesluit en de nota van toelichting.

Meer informatie