Besluit energieprestatievergoeding huur

Dit ontwerpbesluit stelt regels over de gevallen waarin en de voorwaarden waaronder de energieprestatievergoeding tussen huurder en verhuurder kan worden overeengekomen. Verder wordt hierin een maximumbedrag voor de energieprestatievergoeding vastgesteld. Daarnaast bevat het een wijziging van het besluit huurprijzen woonruimte wat betreft de huurpunten voor woningen waarvoor een energieprestatievergoeding is overeengekomen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 08-09-2015
Einddatum consultatie 05-10-2015
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Onderwerpen Bouwen en verbouwen Huren en verhuren Energie

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Enerzijds wordt de verhuurder meer zekerheid gegeven over hetgeen hij bij een huurder als energieprestatievergoeding in redelijkheid in rekening mag brengen. Anderzijds wordt de huurder beschermd tegen een te hoge vergoeding die hij voor de geleverde energieprestatie aan zijn verhuurder moet betalen. Bijkomend voordeel is dat de verhuurder duidelijkheid krijgt over de mogelijkheden een huurprijs te realiseren onder de liberalisatiegrens, waardoor de nul-op-de-meter woningen (zo veel mogelijk) voor de doelgroep kunnen worden gerealiseerd zonder dat dit ten koste gaat van de betaalbaarheid en beschikbaarheid van sociale huurwoningen.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Verhuurders, huurders.

Verwachte effecten van de regeling

De energieprestatievergoeding maakt het mogelijk dat een verhuurder structureel inzicht krijgt in de exploitatiemogelijkheden voor zeer energiezuinige woningen. Dit vergroot de mogelijkheden van verhuurders, in het bijzonder corporaties, om de exploitatiemogelijkheden te bepalen van een dergelijke woning binnen de sociale sector.

Een huurder heeft voordeel van energiebesparing doordat hij van een relatief slechte woning met een hoge energierekening gaat naar een comfortabele en duurzame woning tegen ongeveer dezelfde woonkosten. Dit voordeel bestaat uit het saldo van enerzijds een hogere huurprijs als gevolg van de woningverbetering en anderzijds een lagere energierekening.

Er worden geen nieuwe informatieverplichtingen (administratieve lasten) jegens de overheid in het leven geroepen. Tegenover een mogelijke stijging van de nalevingskosten die met een energieprestatievergoeding gepaard gaan, staat de daling van die kosten voor het op de gebruikelijke manier in rekening brengen van de kosten voor een nutsvoorziening met individuele meter.

Doel van de consultatie

Een ieder wordt uitgenodigd om te reageren op het ontwerpbesluit.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Het gehele ontwerpbesluit.

Meer informatie