Besluit voorschriften keuzedelen

Met het Wetsvoorstel herziening kwalificatiestructuur mbo zijn de keuzedelen in het mbo geïntroduceerd. In dit besluit worden enkele zaken in dit kader nader geregeld. Het gaat daarbij onder andere om de omvang van de keuzedeelverplichting en nadere voorschriften voor de examinering en diplomering als gevolg van de invoering van keuzedelen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 15-04-2015
Einddatum consultatie 15-05-2015
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Onderwerpen Beroepsonderwijs

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het wijzigingsbesluit heeft de volgende doelen:
1.het bepalen van de omvang van de keuzedeelverplichting per soort opleiding;
2.het leggen van een grondslag voor het bij ministeriële regeling verbinden van certificaten aan keuzedelen en onderdelen van kwalificaties;
3.het geven van nadere voorschriften voor de examinering en diplomering als gevolg van de invoering van keuzedelen;
4.het geven van nadere voorschriften voor de examinering van keuzedelen Nederlandse taal en rekenen.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Mbo-instellingen
Deelnemers

Verwachte effecten van de regeling

Mbo-instellingen zullen met de wijzigingen in dit besluit rekening moeten houden bij het aanbieden van keuzedelen aan deelnemers en bij de examinering en diplomering van deelnemers.

Doel van de consultatie

Nagaan of het besluit aansluit bij de wensen van het veld

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Voor bijna alle onderdelen van het besluit zijn vragen geformuleerd. Verder is er ruimte voor overige opmerkingen.
Er is geen vraag opgenomen over de omvang van de keuzedeelverplichting voor de opleiding (nieuw artikel 17d in dit besluit). En de omvang is al opgenomen in de memorie van toelichting van het wetsvoorstel herziening kwalificatiestructuur mbo (Kamerstuk 34160, nr. 3), na afstemming met onder andere de SBB en de MBO Raad. In de internetconsultatie over dat wetsvoorstel is al gelegenheid geweest om op de omvang van de keuzedeelverplichting te reageren. In de memorie van toelichting is in paragraaf 18 Internetconsulatie nader ingegaan op de reacties.

Meer informatie