Besluit natuurbescherming

De Wet natuurbescherming voorziet in vereenvoudigde regels ter bescherming van de natuur, in decentralisatie van bevoegdheden naar provincies en in een goede aansluiting op het omgevingsrecht. De verwachting is dat deze wet op 1 januari 2017 in werking treedt.
De meeste regels ter bescherming van de natuur zijn in de wet zelf opgenomen, maar voor enkele onderwerpen bevat de wet de opdracht of mogelijkheid om regels vast te stellen bij besluit.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 03-02-2016
Einddatum consultatie 03-03-2016
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen Natuur- en landschapsbeheer

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

In het besluit worden onder meer regels gesteld over:
- de aanwijzing van projecten, andere handelingen en gebieden waarbij de Minister van Economische Zaken in plaats van gedeputeerde staten bevoegd gezag is voor vergunning- en ontheffingverlening in het kader van de regels voor de bescherming van Natura 2000-gebieden, soorten en houtopstanden;
- de regels over de programmatische aanpak stikstof;
- de aanwijzing van diersoorten die in het hele land schade veroorzaken (besluit) met het oog op de verlening van vrijstelling voor de bestrijding van dieren van deze soorten (bij regeling);
- de uitoefening van de jacht,
- de middelen voor het vangen en doden van dieren in het kader van populatiebeheer, schadebestrijding en jacht en de daarvoor in voorkomend geval vereiste opleidingen en akten;
- de aanwijzing overeenkomstig de Vogelrichtlijn van voor het vangen en doden van vogels toegestane middelen,
- de behoudens vrijstelling of ontheffing verboden middelen voor het vangen of doden van dieren,
- het jachtexamen, de jachtakte, het examen voor het gebruik van jachtvogels, de valkeniersakte en de akte voor gebruikers van eendenkooien, en
– de handel in (producten) van dieren en planten van bedreigde inheemse of uitheemse soorten;
- de hoogte van de bestuurlijke boeten.
Het ontwerp-besluit geeft onder meer uitvoering aan de Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn, andere Europese verordeningen en regelgeving van de Benelux.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Bedrijven, jagers, handelaars in dieren, planten en producten daarvan.

Verwachte effecten van de regeling

Zie hoofdstuk 6 van de nota van toelichting bij het ontwerp-besluit .

Doel van de consultatie

Deze consultatie geeft een ieder de mogelijkheid om opmerkingen te maken over het ontwerp-besluit en de toelichting en suggesties te doen over de inhoud ervan. In paragraaf 7 van de nota van toelichting bij het ontwerp-besluit zal op hoofdlijnen verslag worden gedaan van de in deze consultatieronde ontvangen opmerkingen met daarbij een reactie op hoofdlijnen.
NB: in aanvulling op het Besluit natuurbescherming zal ook een Regeling natuurbescherming worden vastgesteld. Hierover vindt gelijktijdig een aparte consultatieronde plaats (www.internetconsultatie.nl/regelingnatuurbescherming).

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

- het ontwerp-besluit;
- de nota van toelichting bij het ontwerp-besluit;
- de bijgevoegde brief van het Interprovinciaal Overleg van 19 januari aan de Staatssecretaris van Economische Zaken over de aanwijzing van vang- of dodingsmiddelen voor vogels in het ontwerp-besluit.

Meer informatie