Besluit wijziging BBV i.v.m. EGTS-verordening

Het ontwerpbesluit breidt het begrip “verbonden partij” in artikel 1 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) uit door toevoeging van een Europese groepering voor territoriale samenwerking (EGTS) waarin een gemeente of provincie een bestuurlijk en financieel belang heeft.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 28-05-2010
Einddatum consultatie 25-06-2010
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Onderwerpen Gemeenten Provincies

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Gemeenten en provincies die lid worden van een EGTS moeten hun belang in de EGTS verantwoorden overeenkomstig de regels die daaromtrent gelden ten aanzien van een “verbonden partij” als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van het BBV. Die verantwoording is wenselijk in het kader van de democratische controle op het lidmaatschap van een gemeente of provincie van een EGTS.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Provincies en gemeenten.

Verwachte effecten van de regeling

Door de uitbreiding van het begrip “verbonden partij” in artikel 1 van het BBV met een EGTS waarin een gemeente of provincie een bestuurlijk en financieel belang heeft, wordt het lidmaatschap van een provincie of gemeente van een EGTS op dezelfde wijze in de begrotingsstukken (de begroting, de begrotingswijzigingen, de meerjarenraming en de jaarstukken) en de uitvoeringsdocumenten verwerkt als nu reeds gebeurt voor privaatrechtelijke en publiekrechtelijke organisaties waarin de gemeente of provincie een bestuurlijk en financieel belang hebben.

Doel van de consultatie

Zo breed mogelijk reacties ontvangen op het ontwerpbesluit.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Alle onderdelen.