Wet bestuur en toezicht rechtspersonen

De voorgestelde regeling uniformeert voor alle rechtspersonen de regels voor taakvervulling door bestuurders en toezichthouders alsmede de regels voor aansprakelijkheid in geval van onbehoorlijke taakvervulling. Ook worden de ontslaggronden verruimd voor slecht functionerende stichtingsbestuurders- en toezichthouders.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 06-02-2014
Einddatum consultatie 06-05-2014
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen Burgerlijk recht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

De voorgestelde regeling biedt een wettelijke grondslag aan de instelling van een toezichthoudend orgaan bij verenigingen en stichtingen en bevat een voor alle rechtspersonen geldende basisregeling voor de taak van het toezichthoudend orgaan en zijn leden. In de wet wordt vastgelegd dat bestuurders en toezichthouders van alle rechtspersonen het belang van de rechtspersoon voorop moeten stellen. Ook wordt voor alle rechtspersonen geregeld dat bestuurders en toezichthouders met een tegenstrijdig belang niet mogen deelnemen aan de beraadslaging en de besluitvorming alsmede dat bestuurders en toezichthouders die hun taak onbehoorlijk vervullen aansprakelijk kunnen zijn voor de daaruit voortvloeiende schade. Ten slotte worden de gronden voor ontslag van slecht functionerende stichtingsbestuurders en -toezichthouders verruimd en ook van toepassing op leden van het toezichthoudend orgaan.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen, NV's, BV's, stichtingen

Verwachte effecten van de regeling

Verbetering van de kwaliteit van bestuur en toezicht bij verenigingen en stichtingen in semipublieke sectoren en bij overige verenigingen en stichtingen.

Doel van de consultatie

Burgers en organisaties informeren over de voorgenomen regeling en hen de gelegenheid bieden om hun visie te geven op het voorontwerp.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Op alle onderdelen van de regeling kan worden gereageerd.