Wijziging Woningwet

Met dit wetsvoorstel stelt de regering voor de handhavingsinstrumenten ter handhaving van het overtreden van voorschriften die worden gegeven met het oog op verbindende internationale verplichtingen (zoals richtlijnen) uit te breiden met een bestuurlijke boete. Deze uitbreiding maakt het onder meer mogelijk het niet overhandigen van energielabels bij utiliteitsgebouwen te handhaven.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 18-12-2013
Einddatum consultatie 15-01-2014
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Onderwerpen Bouwen en verbouwen Huren en verhuren Kopen en verkopen

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Met dit wetsvoorstel wordt beoogd om de handhaafbaarheid en de naleving van de regels te verbeteren ten aanzien van voorschriften die voortvloeien uit internationale verplichtingen op het gebied van de Woningwet. Meer concreet gaat het hier vooral om voorschriften die worden gesteld in het kader van implementatie van Europese richtlijnen en verordeningen. Het achterliggende doel bij een betere handhaafbaarheid en naleving van dergelijke regels is het bereiken van het doel van de betreffende internationale verplichtingen (richtlijnen, verordeningen).
Een belangrijke richtlijn op het gebied van de Woningwet is de herziene richtlijn (2010/31/EU) op het gebied van energieprestatie van gebouwen (herziene EPBD). Het doel van de voorgestelde wijziging in het geval van de herziene EPBD is om vooral de handhaafbaarheid van het niet verstrekken van een energielabel bij zogeheten utiliteitsgebouwen te verbeteren.
Een andere belangrijke Europese verordening is de verordening bouwproducten. De in dit wetsvoorstel opgenomen bestuurlijke boete kan tevens worden toegepast bij de handhaving van deze voorschriften.

Om die verbetering van de handhaafbaarheid en de naleving van regels te bewerkstelligen, wordt voorgesteld het handhavingsinstrumentarium van de Woningwet aan te vullen met een bestuurlijke boete, die kan worden toegepast door de Minister voor Wonen en Rijksdienst. Door het bestaande handhavingsinstrument aan te vullen met een generieke bestuurlijke boete wordt het handhavingsinstrumentarium van de Woningwet in het algemeen verbeterd, en blijft de verbetering niet beperkt tot een betere handhaafbaarheid van uitsluitend de herziene EPBD.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Deze regeling richt zich voor wat betreft de herziene EPBD op eigenaren en verhuurders van utiliteitsgebouwen.

Verwachte effecten van de regeling

Dit wetsvoorstel heeft niet tot gevolg dat de administratieve lasten stijgen. Tevens zal de introductie van de nieuwe sanctie geen negatieve effecten voor het bedrijfsleven hebben. Er worden immers geen materiële eisen gewijzigd. De verwachting is dat met deze wetswijziging niet alleen effectiever kan worden opgetreden tegen het (herhaaldelijk) overtreden van de voorschriften die voortvloeien uit internationale verplichtingen, maar dat deze tevens een afschrikkende werking heeft, zodat toekomstige overtredingen of herhalingen van overtredingen kunnen worden tegengegaan.

Doel van de consultatie

De consultatie dient ter verwerving van reacties op het wetsontwerp en ter verkrijging van meer informatie over de belangen die mogelijk worden geraakt.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Reacties zijn mogelijk op het gehele wetsvoorstel.
Reacties op de herziene EPBD zelf zijn niet mogelijk.