Besluit rapportage van betalingen aan overheden

Het besluit strekt tot implementatie van hoofdstuk 10 van de richtlijn jaarrekening (2013/34/EU) en artikel 6 van de richtlijn transparantie (2013/50/EU) inzake het verslag over betalingen aan overheden door grote en beursgenoteerde ondernemingen in de winningsindustrie en de houtkap van oerbossen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 13-05-2015
Einddatum consultatie 07-06-2015
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen Burgerlijk recht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het besluit strekt tot implementatie van hoofdstuk 10 van de richtlijn jaarrekening (2013/34/EU) en artikel 6 van de richtlijn transparantie (2013/50/EU). Het verplicht grote en beursgenoteerde ondernemingen die zich bezighouden met de winning van mineralen, gas en olie en met de houtkap van oerbossen, om een verslag op te stellen over de betalingen die zij in dat kader doen aan regeringen van de landen waar zij winnings- en houtkapactiviteiten ontplooien.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Grote en beursgenoteerde ondernemingen die zich binnen en buiten de EU bezighouden met de winning van mineralen, gas en olie en met de houtkap van oerbossen.

Verwachte effecten van de regeling

Voor de verwachte effecten van de regeling wordt verwezen naar paragraaf 6 van de nota van toelichting. In deze paragraaf wordt ingegaan op de administratieve lasten en andere bedrijfseffecten die het ontwerpbesluit met zich brengt.

Doel van de consultatie

Met deze consultatie willen wij graag belanghebbenden informeren over de voorgenomen implementatie van de EU-regeling en iedereen de mogelijkheid bieden om hierop te reageren.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

De reacties mogen betrekking hebben op alle onderdelen van het ontwerpbesluit en de nota van toelichting.