Wetsvoorstel bevoegdheden VO

Dit wetsvoorstel behelst 2 maatregelen: 1) docenten met een getuigschrift van de lerarenopleiding basisonderwijs (de Pabo) worden benoembaar voor het praktijkonderwijs. 2) Er wordt een wettelijke grondslag gecreëerd voor een tabel van schoolvakken waarvoor geen bevoegdheid kan worden behaald via een lerarenopleiding. De tabel geeft inzicht in de voor die vakken geldende bekwaamheidseisen. Geregeld wordt welke getuigschriften van lerarenopleidingen een onderwijsbevoegdheid geven voor die vakken.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 24-09-2010
Einddatum consultatie 22-10-2010
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Onderwerpen Voortgezet onderwijs

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Maatregel 1:
Het praktijkonderwijs maakt deel uit van het voortgezet onderwijs. De leerlingen worden voorbereid op een praktijkberoep, niet op een schoolexamen. In het praktijkonderwijs zijn circa drie kwart van de docenten aangesteld op basis van een pabo-getuigschrift. Tot 1 augustus 2006 was dit, bij wijze van uitzondering op de regelgeving voor het voortgezet onderwijs, toegestaan. Vanaf deze datum gelden de bekwaamheidseisen voor het voortgezet onderwijs, de docent moet beschikken over een getuigschrift van een lerarenopleiding specifiek gericht op een vak in het voortgezet onderwijs. Nu wordt opnieuw ingevoerd dat ook docenten met een lerarenopleiding basisonderwijs kunnen worden benoemd.

Maatregel 2:
Voor de meeste schoolvakken die in het VO worden gegeven, bestaat een lerarenopleiding. Die lerarenopleiding bepaalt op het getuigschrift dat voor dat vak een onderwijsbevoegdheid is behaald. (bijvoorbeeld Nederlands, Wiskunde, Aardrijkskunde). Maar er zijn ook vakken die van naam zijn veranderd (bijvoorbeeld Maatschappijleer is gewijzigd in Maatschappij-wetenschappen), en vakken waar helemaal geen lerarenopleiding voor bestaat (bijvoorbeeld Management en Organisatie, Onderzoek en Ontwerp). Dat geeft onduidelijkheid ten aanzien van de vereiste bevoegdheid voor deze vakken. Er wordt een wettelijke grondslag gecreëerd voor een nieuwe ministeriële regeling. In de regeling wordt een conversietabel opgenomen, waarin voor deze vakken wordt bepaald welk getuigschrift van welke lerarenopleiding vereist is voor het lesgeven in het betreffende vak.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Maatregel 1:
- Docenten met een getuigschrift van de lerarenopleiding basisonderwijs (Pabo) die in het praktijkonderwijs werken of willen gaan werken.
- Studenten aan een Pabo-instelling.
- schoolbesturen van scholen voor praktijkonderwijs.

Maatregel 2:
- docenten voortgezet onderwijs en
- schoolbesturen in het voortgezet onderwijs.

Verwachte effecten van de regeling

Maatregel 1:
- Docenten met een getuigschrift van de lerarenopleiding basisonderwijs. Zij zijn op basis van die opleiding benoembaar voor meerdere vakken in het praktijkonderwijs.
- De schoolbesturen van het praktijkonderwijs. Zij kunnen docenten benoemen met een getuigschrift van de lerarenopleiding basisonderwijs.

Maatregel 2:
- Docenten in het voortgezet onderwijs die vakken (gaan) geven waarvoor zij geen bevoegdheid kunnen ontlenen aan een getuigschrift van een lerarenopleiding. Door de nieuwe maatregel komt er een conversietabel van algemeen gebruikelijke vakken, vastgelegd bij ministeriële regeling, waarin duidelijk wordt gemaakt welke getuigschriften voor die vakken een bevoegdheid geven.
- schoolbesturen die docenten willen inzetten op algemeen gebruikelijke vakken waarvoor geen bevoegdheid kan worden ontleend aan een getuigschrift van een lerarenopleiding.

Doel van de consultatie

Met de openbare internetconsultatie willen we de maatregelen rechtstreeks aan de betreffende doelgroepen (leraren en schoolbesturen) voorleggen. Daardoor horen we in een vroeg stadium nieuwe invalshoeken en opvattingen.
Met name ten aanzien van de tweede maatregel zullen we de doelgroepen vragen om ons bruikbare informatie en voorbeelden te geven die ons kunnen helpen bij het opstellen van de conversietabel. Daarmee wordt de tabel vollediger en duurzamer.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Op beide maatregelen is een reactie mogelijk.