Besluit gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Amsterdam
Datum 21 februari 2023

Vraag1

Wat is uw reactie op het ontwerpbesluit en de nota van toelichting?
Wat bij dit hele regelgevingscomplex op de achtergrond verdwijnt, is het fundamentele beginsel van dataprotectie van doelbinding. De verzameling van gegevens kan alleen met het oog op een specifiek doel, waarbinnen ook de verwerking van gegevens moet blijven. Dit constitutionele beginsel van doelbinding verdwijnt doordat de verschillende data die voor specifieke doelen zijn verzameld, in een overkoepelend 'samenwerkingsverband' met een eigen, van de specifieke oorspronkelijke dataverzameling/-verwerking, losstaand doel worden ondergebracht. Kan het verbazen dat dit constitutionele beginsel van doelbinding onvoldoende aan de orde komt in de nu voorgestelde regeling - overigens net als in de wet zelf over samenwerkingverbanden - en de nu voorgelegde toelichting; sterker, het hele beginsel wordt niet genoemd. Dat is toch wel een beetje wonderlijk.
Nu noch de wet, noch het ontwerp-Besluit (afdoende) ingaat op het beginsel van doelbinding, mag men stellen dat het wetgevingscomplex in strijd komt met constitutionele beginselen.
Ooit bezwoor de overheid dat gegevensverzamelingen nooit gekoppeld zouden worden. Dit mogen we de huidige overheid niet meer verwachten. De Wet en het voorgestelde Besluit bewijzen hoezeer daarbij beginselen van dataprotectie op deze wijze in het gedrang komt.