Bibliotheekwet

Door maatschappelijke en digitale ontwikkelingen zijn de huidige wetsartikelen over openbare bibliotheken verouderd. Dit wetsvoorstel regelt de functies van de verschillende openbare bibliotheekorganisaties, zowel fysiek als digitaal en de wijze waarop zij samenwerken in een netwerk. De Koninklijke Bibliotheek krijgt een centrale rol in het bibliotheekstelsel.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 19-04-2013
Einddatum consultatie 19-05-2013
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Onderwerpen Onderzoek en wetenschap Organisatie en beleid Overige vormen van onderwijs

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

De openbare bibliotheek is sinds jaar en dag voor heel veel mensen de toegangspoort tot informatie, kennis en cultuur. De openbare bibliotheken hebben 4 miljoen leden, 70 miljoen bezoekers en 100 miljoen uitleningen per jaar.

Tegenwoordig komt steeds meer informatie digitaal beschikbaar. Daarom bouwen de openbare bibliotheken sinds een paar jaar met steun van OCW aan de landelijke digitale bibliotheek. Daarmee kunnen leden van de bibliotheek e-books lezen, achtergrondinformatie bekijken en zien in welke bibliotheken welke boeken beschikbaar zijn.

De bestaande bibliotheekwetgeving is echter meer dan 25 jaar oud en gaat nog uit van de bibliotheek als ‘gebouw met boeken en tijdschriften’. In de hoofdlijnenbrief ‘actualisering bibliotheekwetgeving’ die op 7 december 2011 naar de Tweede Kamer is verstuurd, is daarom aangekondigd dat het wettelijke kader voor de openbare bibliotheken wordt geactualiseerd. Bijgaand wetsvoorstel geeft verdere invulling hieraan. Met de nieuwe wet wordt de bibliotheken een actueel kader geboden, zodat zij hun belangrijke maatschappelijke functies ook in de toekomst kunnen blijven vervullen.

De hoofdlijnen van dit wetsvoorstel kunnen als volgt worden samengevat:
- De maatschappelijke functies van de openbare bibliotheek worden gedefinieerd. Kortweg worden deze aangeduid met ‘lezen, leren en informeren’.
- Er komt een landelijke digitale bibliotheek waarvan iedereen lid kan worden.
- Alle bibliotheekorganisaties - lokaal, provinciaal en landelijk – werken zodanig samen dat alle inwoners van Nederland toegang hebben tot zo veel mogelijk informatie en cultuur. Waar en in welke vorm dan ook: fysiek, digitaal, via PC, tablet of mobiel.
- De Koninklijke Bibliotheek, die steeds meer documenten ook digitaal beschikbaar stelt, gaat een centrale rol spelen in het bibliotheeknetwerk.

De beoogde inwerkingtreding van de wet is 1 januari 2015.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Bibliotheekbezoekers en –leden, bibliotheekmedewerkers, bibliotheekbesturen, medewerkers en besturen van provinciale serviceorganisaties, gemeenten, provincies, het boekenvak.

Verwachte effecten van de regeling

Bibliotheken hebben als doel mensen zo veel mogelijk toegang te bieden tot literatuur, informatie, kennis en cultuur. Door de samenwerking tussen verschillende bibliotheekorganisaties te versterken beoogt de wet de dienstverlening van bibliotheken te verbeteren, zowel in het fysieke als in het digitale domein. Een sterke twee-eenheid tussen beide domeinen zal bovendien leiden tot een groter publieksbereik.

Doel van de consultatie

Doel van deze consultatie is het verkrijgen van reacties van betrokkenen, waarmee de kwaliteit van het wetsvoorstel verbeterd kan worden.

Een verslag van de reacties die zijn ontvangen tijdens de periode van de openbare internetconsultatie, zal worden opgenomen in de definitieve Memorie van Toelichting. Deze zal openbaar worden gemaakt zodra het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer wordt gestuurd.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Het is mogelijk om op alle onderdelen van zowel de wetsartikelen als de bijbehorende toelichting te reageren. Beide onderdelen behoren tot de wet. De hoofdlijnenbrief actualisering bibliotheekwetgeving die op 7 december 2011 naar de Tweede Kamer is verstuurd en de daarop volgende schriftelijke overleggen dienen als inhoudelijk kader.

Meer informatie