wetsvoorstel bijdrage strafvordering en slachtofferzorg

De voorgestelde regeling geeft uitvoering aan het Regeerakkoord waarin is opgenomen dat de kosten van het strafproces waar mogelijk worden verhaald op de daders. Een deel van de opbrengsten van de regeling zal naar de slachtofferzorg gaan.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 14-01-2014
Einddatum consultatie 10-03-2014
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen Strafrecht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Voor het opsporen, vervolgen en berechten van plegers van strafbare feiten worden hoge kosten gemaakt. Het gaat onder meer om de kosten gemaakt door de politie, het openbaar ministerie, het Nederlands forensisch instituut (NFI), het Nederlands Instituut voor Forensische psychiatrie en psychologie (NIFP), de kosten gemaakt door de reclassering ten behoeve van de advisering van de rechter en de kosten van de berechting. Onder deze laatste kosten moeten niet alleen de kosten voor de rechtspraak worden begrepen, maar ook bijvoorbeeld de kosten voor het oproepen van getuigen en deskundigen. Hoewel de opsporing, vervolging en berechting van strafbare feiten bij uitstek een overheidstaak is, is het niet meer vanzelfsprekend dat de kosten daarvan alleen of in hoofdzaak door de samenleving worden gedragen. Te meer nu een bovengemiddeld beslag wordt gelegd op het strafrecht door een beperkt deel van de bevolking. Dit wetsvoorstel voorziet in een regeling waarbij plegers van strafbare feiten een bijdrage betalen aan de kosten van de strafvordering in de vorm van een vast, forfaitair bedrag. De ratio van de bijdrage is dat degene die de strafwet overtreedt aldus een strafrechtelijke reactie uitlokt en derhalve ook verantwoordelijk gehouden kan en moet worden voor (een deel van) de kosten daarvan.
Niet alleen voor de opsporing, vervolging en berechting van strafbare feiten, maar ook voor de zorg aan slachtoffers van die strafbare feiten worden kosten gemaakt, die uit de algemene middelen worden betaald en dus door de samenleving worden gedragen. Plegers van strafbare feiten zouden daaraan een grotere bijdrage moeten leveren. Daarom wordt in dit wetsvoorstel bepaald dat een deel van de opbrengsten van de bijdrage ten goede komt aan de slachtofferzorg.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Personen aan wie door de strafrechter een straf of maatregel wordt opgelegd.

Verwachte effecten van de regeling

Personen aan wie door de strafrechter een straf of maatregel wordt opgelegd. Doordat een betalingsregeling kan worden getroffen en uitstel van betaling kan worden verleend, kan rekening worden gehouden met de inkomsenpositie van de betrokkene.
De bijdrage aan de kosten van de strafvordering en de slachtofferzorg, zoals in dit wetsvoorstel opgenomen, moet samen met het wetsvoorstel dat de eigen bijdrage voor verblijf in een justitiële inrichting regelt, tot een netto opbrengst van € 60 miljoen leiden, alsmede tot een bedrag dat ten goede komt aan slachtofferzorg.

Doel van de consultatie

Een ieder die betrokken is bij de strafrechtspleging wordt in de gelegenheid gesteld te reageren op het voorstel.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Het conceptwetsvoorstel en de conceptmemorie van toelichting.