Besluit conformiteitsbeoordeling vaste biomassa voor energietoepassingen

De ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu bereiden het ontwerpbesluit Conformiteitsbeoordeling vaste biomassa voor energiedoeleinden (het ontwerpbesluit) voor. Energiecentrales kunnen biomassa meestoken, bijvoorbeeld hout uit productiebossen, om de uitstoot van CO2 naar beneden te brengen. Omdat biomassa duurder is dan steenkool, krijgen de energiebedrijven daar subsidie voor als deze biomassa duurzaam is. Dat is zo afgesproken in het Nationaal Energieakkoord.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 01-04-2016
Einddatum consultatie 27-05-2016
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen Energie

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

In kader van het Energieakkoord voor duurzame groei zijn afspraken gemaakt over het bij- en meestoken van vaste biomassa in energiecentrales. Dit bij- en meestoken wordt gestimuleerd door de Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)-regeling. Hierdoor draagt de bij- en meestook van biomassa in energiecentrales bij aan het behalen van de Nederlandse doelstellingen op het gebied van hernieuwbare energie (14% in 2020). Daarbij moet de hiervoor ingezette biomassa duurzaam zijn, om te voorkomen dat deze bij- en meestook negatieve gevolgen oplevert voor de bossen of de leefomgeving. Met dit doel zijn duurzaamheidseisen opgesteld. Het besluit regelt de mogelijkheid om als overheid controlerend en handhavend te kunnen optreden en biedt tevens een grondslag voor het opnemen van de duurzaamheidseisen in een ministeriële regeling.

Naar verwachting wordt de ministeriele regeling in de zomer van 2016 ter consultatie voorgelegd.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Energiebedrijven, de conformiteitsbeoordelende instanties die erkenning moeten aanvragen voordat ze bevoegd zijn de duurzaamheid van de biomassa te beoordelen, beheerders van de certificatieschema's, de houtpelletproducenten en de boseigenaren die hout leveren aan de pelletproducenten en moeten voldoen aan duurzaamheidseisen.

Verwachte effecten van de regeling

Het ontwerpbesluit regelt dat beoordeling van de duurzaamheid van de biomassa door private partijen op een correcte manier plaatsvindt.
Door de overheid erkende en goedgekeurde conformiteitsbeoordelende instanties beoordelen de duurzaamheid van biomassa aan de hand van eisen die zijn opgenomen in private certificatieschema’s. Deze certificatieschema’s moeten worden goedgekeurd door de Minister van Economische Zaken. Als het vermoeden bestaat dat niet duurzame biomassa is toegepast, heeft de overheid de mogelijkheid om handhavend op te treden. Het effect van het ontwerpbesluit is dat louter biomassa wordt gesubsidieerd die geen nadelige effecten oplevert voor het milieu en waarvan de bij- en meestook in energiecentrales en de warmteproductie in biostoomketels een significante CO2-reductie oplevert ten opzichte van het gebruik van fossiele brandstoffen. Niet-duurzame biomassa mag worden toegepast, hiervoor kan echter geen subsidie worden aangevraagd. De duurzaamheidseisen gelden niet voor andere SDE+-categorieën.

Doel van de consultatie

De consultatie vindt plaats om belangstellenden de gelegenheid te bieden een reactie te geven op het ontwerpbesluit.

Ik wil u hierbij, via link onderaan deze pagina, tevens attenderen op een consultatie van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) over het verificatieprotocol. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is onderdeel van het ministerie van Economische Zaken. Deze consultatie gaat niet over de duurzaamheidseisen zelf, maar over hoe deze eisen zijn vertaald naar een werkbare verificatieprocedure en indicatoren. Ook kunt u daar een interessante webinar van 31 maart 2016 terugkijken.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Belangstellenden kunnen bij hun reactie het gehele ontwerpbesluit en de nota van toelichting betrekken. Uw reactie kunt u tot en met 27 mei 2016 indienen. Het ministerie Infrastructuur en Milieu zal uw opmerkingen zorgvuldig bekijken en trachten hiermee waar mogelijk de regelgeving te verbeteren.

Het besluit treedt naar verwachting in de zomer van 2017 in werking.

Meer informatie