Wijziging Bouwbesluit inzake uitzondering voor drijvende bouwwerken, de labelverplichting voor de kantoorfunctie en enkele andere wijzigingen

Deze wijziging van het Bouwbesluit 2012 bevat vier onderwerpen: woonboten, C-label voor kantoren, asbest en duurzaam bouwen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 22-03-2017
Einddatum consultatie 19-04-2017
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Onderwerpen Bouwen en verbouwen

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Met deze wijziging van het Bouwbesluit 2012 wordt specifieke regelgeving voor drijvende bouwwerken en een zogenoemde C labelplicht voor kantoren ingevoerd. Verder wordt een invulling gegeven aan de voorschriften voor duurzaam bouwen en wordt de grenswaarde voor de concentratie van asbestvezels aangepast. Ook is een enkele meer ondergeschikte wijziging aangebracht.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

a.) Rijksoverheid, lokale overheden, bouwpartijen, Federatie Varend Erfgoed Nederland, Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en eigenaren en bewoners van woonboten en andere drijvende bouwwerken, vertegenwoordigd door de Landelijke Woonboten Organisatie.
b.) Eigenaren, huurders en gebruikers van kantoorgebouwen, bouwpartijen.
c.) Eigenaren en gebruikers lokale overheden.
d.) Woningeigenaren en bouwpartijen.

Verwachte effecten van de regeling

Het doel is om duidelijkheid te verschaffen over de bouwtechnische regels waaraan een drijvend bouwwerk moet voldoen, om een minimum niveau van energiezuinigheid voor kantoorgebouwen voor te schrijven, om aan te sluiten bij het Arbeidsomstandighedenbesluit en om een goede invulling van bijna energie neutraal (BENG) en een concrete eis aan de milieuprestatie van woningen mogelijk te maken.

Doel van de consultatie

Betrokkenen in de gelegenheid te stellen kennis te maken met de voorgenomen regelgeving en hun eventuele opmerkingen en suggesties daarover kenbaar te maken.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Reageren op alle onderdelen van de regeling is mogelijk.

Meer informatie