Wijziging van artikel 13 Grondwet

Artikel 13 van de Grondwet is verouderd door de ontwikkelingen in de informatietechnologie. Dit wetsvoorstel vervangt de onschendbaarheid van het brief-, telefoon- en telegraafgeheim daarom door het brief- en telecommunicatiegeheim. Deze techniekonafhankelijke formulering betekent een uitbreiding van de reikwijdte van het communicatiegeheim in de Grondwet naar alle communicatiemiddelen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 01-10-2012
Einddatum consultatie 01-01-2013
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Algemene Zaken, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen Staatsrecht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Dit wetsvoorstel strekt ertoe de reikwijdte van het brief-, telefoon- en telegraafgeheim uit te breiden naar alle huidige en toekomstige communicatiemiddelen. Het doel is met een techniekonafhankelijke formulering de bescherming van het communicatiegeheim aan te laten sluiten bij de huidige stand van zaken van de informatietechnologie en de bepaling toekomstbestendigheid te verlenen. De inhoud van de communicatie met een privé-karakter dient aldus te worden beschermd door de Grondwet, ongeacht het middel of de techniek met behulp waarvan men communiceert.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Artikel 13 Grondwet richt zich op alle burgers in Nederland omdat nagenoeg eenieder dagelijks communiceert met behulp van een communicatiemiddel. Duidelijk dient te zijn dat de inhoud van communicatie, om het even met welk communicatiemiddel deze tot stand wordt gebracht, beschermd wordt door artikel 13 Grondwet.
Daarnaast richt de regeling zich op overheidsorganisaties, zoals de politie en de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Artikel 13 Grondwet geeft aan in welke gevallen en onder welke voorwaarden inbreuken op het brief- en telecommunicatiegeheim zijn toegestaan. Deze voorwaarden zijn nader uitgewerkt in de voor de politie en de inlichtingen- en veiligheidsdiensten relevante wetgeving.

Verwachte effecten van de regeling

Door de techniekonafhankelijke formulering van de bepaling biedt de Grondwet voortaan ook adequate bescherming tegen inzage door de overheid zonder wettelijke grondslag van de moderne communicatiemiddelen zoals e-mail en communicatie via het internet.

Doel van de consultatie

Met deze consultatie willen wij belanghebbenden informeren over de voorgenomen wijzigingen en iedereen tot 1 januari 2013 de gelegenheid bieden om het wetsvoorstel te reageren.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

De reacties kunnen betrekking hebben op alle onderdelen van het wetsvoorstel en de memorie van toelichting.

Meer informatie