Beleidsregel clementie

Wijziging van de clementieregels met betrekking tot de mogelijkheid tot boetevermindering bij een clementieverzoek. In het bijzonder gaat het om boete-immuniteit (boetevermindering van 100%) en een trapsgewijze boetereductie voor ondernemingen die hun kartel aanmelden bij de ACM.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 16-05-2014
Einddatum consultatie 16-06-2014
Status Gesloten
Type consultatie Beleidsnota
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen Markttoezicht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

De clementieregels bepalen onder welke voorwaarden ondernemingen en natuurlijke personen die betrokken zijn geweest bij een kartel, als bedoeld in artikel 6 van de Mededingingswet, of artikel 101 van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie, en die het kartel aanmelden bij de ACM voor boete-immuniteit of boetereductie in aanmerking kunnen komen.
De beleidsregel dient drie doelen in het kader van kartelhandhaving. Ten eerste levert zij een bijdrage aan de ontdekking van kartels door de ACM. Ten tweede levert zij een bijdrage aan de verkrijging door de ACM van bewijs over kartels. Ten derde kan het bestaan van een clementieregeling als zodanig preventieve invloed hebben op de vorming van kartels.
De clementieregels waren voorheen opgenomen in de Beleidsregels van de Minister van Economische Zaken voor het opleggen van bestuurlijke boetes door de ACM (Stcrt. 2013, 11214). Er is voor gekozen de clementieregels voortaan in een separate beleidsregel op te nemen zodat beter wordt aangesloten bij de Europese regels. Dit heeft geen materiële gevolgen voor de inhoud van de clementieregels.
De beleidsregel voert twee belangrijke wijzigingen door ten opzichte van de bestaande regels. Ten eerste wordt de boetevermindering bij clementie voor de clementieverzoeker die zich als eerste meldt terwijl de ACM al een onderzoek naar het kartel is begonnen gewijzigd van een vermindering tussen 60% en 100% naar een vaste boetevermindering van 100%. Ten tweede wordt de boetereductie voor clementieverzoekers die niet voor immuniteit in aanmerking komen vervangen door drie getrapte boetereducties uiteengezet in artikelen 5, 6 en 7 van de clementieregels.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Ondernemingen of natuurlijke personen die gebruik (willen) maken van de clementieregeling.

Verwachte effecten van de regeling

Met de beleidsregel wordt beoogd dat clementieverzoekers niet worden weerhouden van het indienen van een clementieverzoek. Dit heeft een positief effect op de pakkans en daarmee op de afschrikkende werking van het toezicht van de ACM.

Doel van de consultatie

Verzamelen van commentaar op de voorgenomen beleidsregel inzake clementie.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Reactie is mogelijk op alle onderdelen.