Wijziging WGBO

De ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Veiligheid en Justitie bereiden een wijziging van Afdeling 5 van Titel 7 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (ook wel WGBO, Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst genoemd), de Jeugdwet en enkele andere wetten voor ter verbetering van de patiëntgerichte zorg.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 13-04-2016
Einddatum consultatie 10-06-2016
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Onderwerpen Burgerlijk recht Ziekten en behandelingen

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het wetsvoorstel beoogt de positie van de patiënt te verduidelijken en te versterken. Daarnaast wordt een wettelijke regeling opgenomen voor het inzagerecht in het medisch dossier van een overleden patiënt door een nabestaande en de voormalig vertegenwoordiger van een overleden patiënt.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

- Hulpverleners in de zin van de WGBO;
- Patiënten;
- Nabestaanden en voormalig vertegenwoordigers van overleden patiënten.

Verwachte effecten van de regeling

Goede zorgverlening door verdere verduidelijking en versterking van de positie van de patiënt:
- verduidelijkt wordt dat de hulpverlener en de patiënt samen beslissen over een voorgenomen onderzoek en een voorgestelde behandeling;
- in samenhang daarmee wordt in de WGBO opgenomen dat de hulpverlener in het medisch dossier aantekening maakt van de toestemming van de patiënt voor een ingrijpende verrichting;
- de hulpverlener wordt verplicht een aantekening te maken in het medisch dossier als hij de patiënt geheel of gedeeltelijk wilsonbekwaam acht;
- de bewaartermijn van het medisch dossier wordt verlengd van vijftien naar twintig jaar.
Daarnaast wordt met het vastleggen van het inzagerecht voor nabestaanden en voormalig vertegenwoordigers van een overleden cliënt, alsook voor hulpverleners en de rechtspraktijk, eenvoudiger kenbaar wanneer inzage in het medisch dossier kan worden verkregen.
In de Jeugdwet is voor de verlening van jeugdhulp, voor zover daarbij niet reeds sprake is van een geneeskundige behandeling waarop de WGBO van toepassing is, en voor de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering aangesloten bij de WGBO. Daarom wordt voorgesteld de overeenkomende bepalingen in de Jeugdwet met dit wetsvoorstel ook te wijzigen.

Doel van de consultatie

Met de consultatie wordt beoogd het ambtelijk voorontwerp voor te leggen aan belanghebbenden, om hun reacties op de voorgestelde wetgeving te vernemen.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Op alle onderdelen (het gehele voorontwerp en de gehele memorie van toelichting) is een reactie mogelijk.

Meer informatie

  • Concept wijziging WGBO IAK vragen