Concept wijzigingsbeschikking Kavel A2

Ontwerpbeschikking tot wijziging van de verlengings- en digitaliseringsbeschikking inzake kavel A02 en de daarbij behorende capaciteit in kavel 11C.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 03-10-2016
Einddatum consultatie 14-11-2016
Status Gesloten
Type consultatie Beleidsnota
Organisatie Ministerie van Economische Zaken
Onderwerpen ICT Ondernemen Overige economische sectoren Economie

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Met het ontwerp van deze beschikking wordt de beschikking van 21 april 2011, waarbij de vergunning voor Kavel A02 is verlengd en de bijbehorende vergunning voor digitale radio-omroep in kavel 11C is verleend, gewijzigd. Deze wijziging betreft vaststelling van het gewijzigd bedrag dat de vergunninghouder is verschuldigd voor de verlenging en verlening van 1 september 2011 tot en met 1 september 2017. Aanleiding voor deze wijziging is de vernietiging van het een onderdeel van de beschikking van 21 april 2011 bij uitspraak van het College voor Beroep- en bedrijfsleven van 8 januari 2015. Met de wijzigingsbeschikking wordt eveneens uitstel van betaling verleend.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De houder van de vergunning voor landelijke commerciële radio-omroep voor kavel A02.

Verwachte effecten van de regeling

Als gevolg van de wijzigingsbeschikking is de betrokken vergunninghouder het (nieuwe) vastgesteld bedrag verschuldigd.

Doel van de consultatie

De wijzigingsbeschikking wordt met afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht voorbereid. In dat kader wordt een ieder gelegenheid geboden zijn zienswijze over het ontwerp van deze wijzigingsbeschikking kenbaar te maken. De vergunninghouder van kavel A02 is voorafgaande aan de start van deze consultatie daarvan in kennis gesteld.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Ten aanzien van het gehele ontwerp van de wijzigingsbeschikking kan een zienswijze worden ingediend.