Wijzigingsbesluit contracyclische kapitaalbuffer

Het onderhavige ontwerpbesluit wijzigt conform de wetgevingsbrief financiële markten 2015 het Besluit prudentiële regels Wft en zorgt ervoor dat het ingroeipad van de contracyclische kapitaalbuffer voor banken en beleggingsondernemingen met zetel in Nederland wordt verkort.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 18-05-2016
Einddatum consultatie 15-06-2016
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Financiën
Onderwerpen Financieel toezicht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het onderhavige ontwerpbesluit wijzigt conform de wetgevingsbrief financiële markten 2015 het Besluit prudentiële regels Wft en zorgt ervoor dat het ingroeipad van de contracyclische kapitaalbuffer voor banken en beleggingsondernemingen met zetel in Nederland wordt verkort. De contracyclische kapitaalbuffer stelt De Nederlandsche Bank (DNB) beter in staat de risico's van hoge kredietgroei te adresseren. Bovendien geeft een kortere overgangsperiode DNB de mogelijkheid de contracyclische kapitaalbuffers van andere jurisdicties in hogere mate over te nemen. Op deze manier ontstaat een gelijk speelveld tussen banken met dezelfde risicoblootstellingen, en worden Nederlandse banken beter beschermd tegen cyclische systeemrisico’s in andere jurisdicties.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Banken en beleggingsondernemingen met zetel in Nederland.

Verwachte effecten van de regeling

DNB wordt beter in staat gesteld de risico's van hoge kredietgroei te adresseren middels een korter ingroeipad voor de toepassing van de contracyclische kapitaalbuffer op banken en beleggingsondernemingen met zetel in Nederland.

Doel van de consultatie

Met deze consultatie wil het ministerie van Financiën graag belanghebbenden informeren over de voorgenomen wijzigingen en iedereen de mogelijkheid bieden hierop te reageren.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

De reacties mogen betrekking hebben op alle onderdelen van het ontwerpbesluit.

Meer informatie