Berichten over uw Buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit coördinatie terrorismebestrijding en nationale veiligheid

Consultatie gesloten Recht

In het kort

Het ontwerpbesluit geeft uitvoering aan de in de Wet coördinatie terrorismebestrijding en nationale veiligheid (Wet CoTNV, Stb. 2023, nr. 454) opgenomen verplichting om bij algemene maatregel van bestuur regels te stellen met betrekking tot technische, personele en organisatorische maatregelen, waaronder regels over functiescheiding, autorisatie voor het gebruik van bepaalde systemen, opslag en beveiliging en om nadere regels over de inhoud en wijze van uitvoering van gegevensbeschermingsaudits te stellen. Deze regels bevorderen de bescherming van (persoons)gegevens, de naleving van de begrenzingen en randvoorwaarden opgenomen in de Wet en de controleerbaarheid van die naleving bij de uitvoering van de wet.

De Wet CoTNV regelt de taak van de Minister van Justitie en Veiligheid, die wordt uitgevoerd door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), om de samenhang en effectiviteit van het beleid en de door overheidsorganisaties te nemen maatregelen te coördineren op het terrein van terrorismebestrijding en de bescherming van de nationale veiligheid. Dit met het oog op het verhogen van de weerbaarheid tegen dreigingen en risico’s, het beschermen van de nationale veiligheidsbelangen en het voorkomen van maatschappelijke ontwrichting. 

Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Op de hoogte blijven van dit wetsvoorstel?

Abonneer op deze consultatie

Op de hoogte blijven van wetsvoorstellen waar u interesse in heeft?

Abonneer op nieuwe consultaties