Defensiewet

Reactie

Naam Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM (J.J.C. Debie)
Plaats Den Haag
Datum 24 oktober 2022

Vraag1

Wilt u reageren op het Voorstel van wet van de leden Stoffer, Valstar en Boswijk inzake een Defensiewet? Dan kunt u hier uw reactie geven. U kunt dat doen door een bericht achter te laten of door een document te uploaden.
Geachte heren Stoffer, Valstar en Boswijk,

Voor defensie in het algemeen en de krijgsmacht in het bijzonder is het van groot belang om, rekening houdend met de militaire prijsontwikkeling in de wereld, te voorzien in een stabiele financiële begrotingsontwikkeling over een periode van minimaal 12 jaar. Dit was eveneens een wens van vorige ministers van defensie en leden van de Tweede Kamer.

Investeringen in personeel, materieel, ICT, vastgoed en voorraden van de krijgsmacht vergen vaak veel tijd door onder andere aanbestedingstrajecten, gunning en uitvoering. Terwijl de defensie-industrie in omvang en capaciteiten in Nederland, in Europa maar ook wereldwijd beperkt is.

De omvang van deze investeringen worden extremer als de eerste hoofdtaak in onze Grondwet, de verdediging van Nederland en het bondsgenootschappelijk grondgebied door de krijgsmacht, moet worden uitgevoerd. Tot op heden is de krijgsmacht niet in staat om deze hoofdtaak uit te voeren. Beperkte militaire ondersteuning aan Oekraïne maakte ons te kort aan militaire middelen pijnlijk duidelijk. Daarnaast worden dagelijks aanvallen op onze vitale infrastructuur door (niet)statelijke actoren uitgevoerd. De krijgsmacht moet zich hiertegen verdedigingen, terwijl gelijktijdig de achterstanden, moeten worden hersteld, die de krijgsmacht na dertig jaar van bezuinigingen heeft opgelopen.

Dit alles rechtvaardigt voor de Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel (VBM) een stabiele langjarige financiële begrotingsontwikkeling. Dit is nodig om de komende jaren daadwerkelijk uitvoering te kunnen geven aan de opdracht uit onze Grondwet door de krijgsmacht. De VBM ondersteunt dan ook uw initiatiefwetvoorstel om tenminste 2% van het bbp jaarlijks te besteden aan de defensiebegroting.

Ik hoop dat er voldoende politieke steun in de Tweede Kamer en in de Eerste Kamer voor dit initiatiefwetsvoorstel gevonden kan worden. Dit is in het belang van de veiligheid van Nederland, van Europa en van het NAVO-bondgenootschap voor nu en in de toekomst.

Met vriendelijke groet,

J.J.C. Debie,
Voorzitter
Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel (VBM)
Mobielnr.: 06-51579760