Implementatiewet richtlijn energie-efficiëntie

Dit wetsvoorstel zet de Europese richtlijn energie-efficiëntie (2012/27/EU) om in Nederlandse wetten. In dit wetsvoorstel is, conform vaststaand kabinetsbeleid, ten opzichte van de richtlijn geen aanvullend nationaal beleid opgenomen. Het wetsvoorstel wijzigt de Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie, de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet en de Warmtewet.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 26-09-2013
Einddatum consultatie 24-10-2013
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Economische Zaken
Onderwerpen Energie

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Doel van de richtlijn is het behalen van het Europese streefdoel van 20% energiebesparing op het energieverbruik. De richtlijn schrijft maatregelen voor om het energiegebruik van overheid, burgers en bedrijven terug te dringen. De maatregelen hebben onder andere betrekking op warmtekrachtkoppeling, energie-audits, energiediensten, renovatie van gebouwen en voorbeeldfunctie van gebouwen van overheidsinstanties, overheidsinkopen, kwalificatie, accreditatie en certificering, financiering, tarieven en voorwaarden voor het transport van energie en het meten en factureren van energie.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Bedrijven, netbeheerders, meetbedrijven, energieleveranciers, energieadviseurs, energiedienstverleners, overheden, gebouweigenaren en –beheerders.

Verwachte effecten van de regeling

De gevolgen van het wetsvoorstel worden besproken in hoofdstuk 6 van de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel. De effecten voor de administratieve lasten en nalevingskosten zijn beperkt.

Doel van de consultatie

Deze consultatie dient ertoe belanghebbenden te informeren over het wetsvoorstel en hen de mogelijkheid te bieden om hierop te reageren.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Het wetsvoorstel dient ter uitvoering van een Europese richtlijn. Van de inhoud daarvan kan niet worden afgeweken. Bovendien wordt in het wetsvoorstel ten opzichte van de richtlijn geen aanvullend nationaal beleid opgenomen. U kunt reageren op de onderbouwing van het niet wijzigen van wetten, de wijze waarop wetten gewijzigd worden en de verwachte effecten van het wetsvoorstel.