Recht op een eerlijk proces in de Grondwet

Het wetsvoorstel voegt een bepaling toe aan de Grondwet: het recht op een eerlijk proces voor een onafhankelijke en onpartijdige rechter binnen een redelijke termijn. Ook wordt het daaraan inherente recht op toegang tot de rechter gewaarborgd in deze wijziging van artikel 17 Grondwet. Een dergelijk algemeen grondrecht is thans niet in de Nederlandse Grondwet gewaarborgd.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 25-08-2014
Einddatum consultatie 15-10-2014
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Onderwerpen Rechtspraak Staatsrecht Strafrecht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het doel van het opnemen van het recht op een eerlijk proces in de Grondwet is om de individuele rechtsbescherming op grondwettelijk niveau te garanderen. In de huidige Grondwet is dit uitgangspunt niet in algemene zin en expliciet opgenomen, al is het wel uitgangspunt voor wetgeving en praktijk.
Het voorstel voert een motie uit die de Eerste Kamer in 2012 aannam naar aanleiding van het rapport van de Staatscommissie Grondwet.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Dit wetsvoorstel is vooral van belang voor de rechtszoekende burgers en voor de rechterlijke organisatie. Iedereen die in Nederland een rechterlijke procedure wil starten, heeft recht op een eerlijk proces voor een onafhankelijke en onpartijdige rechter binnen een redelijke termijn.

Verwachte effecten van de regeling

Als dit wetsvoorstel in werking is getreden, kunnen rechtszoekenden bij de rechter niet alleen een beroep doen op internationale verdragen die hun een recht op een eerlijk proces geven (zoals artikel 6 van het Europese Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden), maar ook op artikel 17 van de Nederlandse Grondwet. Artikel 17 Grondwet heeft door de algemene formulering een meerwaarde ten opzichte van de verdragsbepalingen.
Voorts is de wetgever gebonden aan deze grondwetsbepaling. Hij moet ervoor zorgen dat dit grondrecht bij het maken van nieuwe wetgeving wordt gerespecteerd.

Doel van de consultatie

Met deze consultatie willen wij belanghebbenden informeren over de voorgenomen wijziging en iedereen de gelegenheid bieden op het wetsvoorstel te reageren.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

De reacties kunnen betrekking hebben op alle onderdelen van het wetsvoorstel en op de memorie van toelichting.

Meer informatie

  • Brief over uitvoering moties

  • Motie Lokin-Sassen c.s.

  • Planningsbrief uitvoering moties