Uitvoeringswet eidas-verordening

Uitvoeringswet in verband met de uitvoering van EU-verordening elektronische identiteiten en vertrouwensdiensten

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 08-07-2015
Einddatum consultatie 08-08-2015
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Ministerie van Justitie en Veiligheid, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Onderwerpen ICT

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het wetsvoorstel strekt tot uitvoering van de EU-verordening over het grensoverschrijdend gebruik van elektronische identificatiemiddelen en vertrouwensdiensten tussen de lidstaten van de Europese Unie. De voorgestelde uitvoeringswet bevat hiertoe wijzigingen van de Telecommunicatiewet, het Burgerlijk Wetboek, de Algemene wet bestuursrecht, de Wet bescherming persoonsgegevens en verscheidene andere wetten.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Consumenten, bedrijven en in het bijzonder verleners van vertrouwensdiensten, overheden en specifiek de Autoriteit Consument en Markt, en het Agentschap Telecom.

Verwachte effecten van de regeling

Voor de operationalisering van de eidas-verordening is het nodig om bepalingen met betrekking tot handhaving, rechtsbescherming en aanwijzing van uitvoeringsorganen op te nemen in nationale regelgeving. De voorgestelde aanpassingen zijn het gevolg van de voorschriften in de verordening over de eisen waaraan voldaan moet zijn bij het aanbieden van vertrouwensdiensten aan het publiek en over het toezicht daarop.
Een van de voorgestelde wijzigingen heeft betrekking op een overgang van het toezicht door de Autoriteit Consument en Markt naar Agentschap Telecom.
De verordening voorziet in specifieke eisen voor alle verleners van vertrouwensdiensten die doorwerken in de Nederlandse wetgeving.

Doel van de consultatie

Met deze consultatie willen wij belanghebbenden informeren over de voorgenomen wijzigingen en iedereen de gelegenheid bieden om op het wetsvoorstel te reageren.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

De reacties kunnen betrekking hebben op alle onderdelen van het wetsvoorstel en de memorie van toelichting.

Meer informatie