Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Implementatiebesluit elektronischgeldrichtlijn (2009/110/EG)

Naast implementatie op wetsniveau van de herziene elektronischgeldrichtlijn (2009/110/EG) zijn wijzigingen nodig in enkele algemene maatregelen van bestuur op het gebied van het financieel toezicht. Deze wijzigingen zijn opgenomen in een concept-algemene maatregel van bestuur (het implementatiebesluit). U wordt uitgenodigd om op de concept-algemene maatregel van bestuur ter implementatie van de richtlijn en op de voorgestelde wijziging van de Vrijstellingsregeling Wft uw reactie te geven.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 04-05-2011
Einddatum consultatie 31-05-2011
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Financiën
Onderwerpen Financieel toezicht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

De herziene elektronischgeldrichtlijn (richtlijn nr. 2009/110/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toegang tot, de uitoefening van en het prudentieel toezicht op de werkzaamheden van instellingen voor elektronisch geld, tot wijziging van de Richtlijnen 2005/60/EG en 2006/48/EG en tot intrekking van Richtlijn 2000/46/EG) moet ertoe leiden dat het aantrekkelijker wordt om een elektronischgeldinstelling te starten. Het concept-wetsvoorstel tot implementatie van de richtlijn is in februari en maart jl. ter publieke consultatie voorgelegd. Mede naar aanleiding van de ontvangen reacties is dat voorstel daarna op enkele punten gewijzigd; het ligt nu voor bij de afdeling advisering van de Raad van State. De tekst van het wetsvoorstel wordt openbaar op het moment van indiening bij de Staten-Generaal.
Ter nadere uitwerking van de wettelijke normen zijn tevens wijzigingen nodig in enkele algemene maatregelen van bestuur op het gebied van het financieel toezicht. Deze wijzigingen zijn opgenomen in een concept-algemene maatregel van bestuur (het implementatiebesluit), waarop wij graag uw reactie ontvangen.

In titel III van de richtlijn is onder meer opgenomen dat elektronisch geld op verzoek moet worden terugbetaald. Die bepaling wordt in eerste instantie geïmplementeerd in een tijdelijke algemene maatregel van bestuur die gebaseerd is op de geldende wetgeving. Naar verwachting zal deze tijdelijke algemene maatregel van bestuur spoedig in werking kunnen treden. Het nu ter consultatie voorliggende implementatiebesluit is gebaseerd op het implementatiewetsvoorstel, dat een definitieve implementatie zal bevatten van titel III van de richtlijn. Het implementatiebesluit zal daarom de bepalingen van de tijdelijke algemene maatregel van bestuur laten vervallen.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

financiële ondernemingen, aanbieders van mobiele telefonie, uitgevers van geschenkbonnen, consumenten en andere partijen die mogelijk geraakt worden door regelgeving voor elektronischgeldinstellingen.

Verwachte effecten van de regeling

De herziene elektronischgeldrichtlijn moet ertoe leiden dat het aantrekkelijker wordt om een elektronischgeldinstelling te starten. Tegelijkertijd borgt de richtlijn de bescherming van de consument en van het financiële stelsel met betrekking tot het uitoefenen van het bedrijf van elektronischgeldinstelling.

Doel van de consultatie

Met behulp van de opmerkingen die het ministerie op de ontwerpregelgeving ontvangt, kan de kwaliteit van de ontwerpregelgeving worden verhoogd.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

U kunt reageren op zowel het ontwerp-besluit (wijziging van een aantal algemene maatregelen van bestuur) als op de uitwerking van de ontwerp-ministeriële regeling (wijziging van de Vrijstellingsregeling Wft). De beleidskeuzes, waaronder de hoofdlijnen van de beoogde vrijstelling, zijn reeds eerder voorgelegd bij de consultatie van het implementatiewetsvoorstel: zie daarvoor de link onderaan de pagina.

Meer informatie

Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht