Aanpassing enquêterecht

De regeling behelst een aanpassing van het enquêterecht op de volgende onderdelen (i) toegang tot het enquêterecht, (ii) belangenafweging bij toewijzing onmiddellijke voorzieningen, (iii) beslissing over het onderzoek na het opleggen van onmiddellijke voorzieningen, (iv) beperking van het aansprakelijkheidsrisico voor onderzoekers en tijdelijke bestuurders en commissarissen, (v) verankering hoor en wederhoor in verband met het verslag van de onderzoekers.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 29-10-2009
Einddatum consultatie 30-12-2009
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen Burgerlijk recht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

De regeling beoogt het enquêterecht op onderdelen aan te passen. Zij voorziet erin dat bij de toegang tot de enquêteprocedure onderscheid wordt gemaakt tussen grote en minder grote NV’s en BV’s. Ook krijgt de rechtspersoon het recht om zelf een enquêteprocedure te starten. Daarnaast voorziet de regeling in een wettelijke vastlegging van de belangenafweging vereist voor de toewijzing van onmiddellijke voorzieningen. Indien onmiddellijke voorzieningen worden getroffen voordat een onderzoek is gelast, beslist de Ondernemingskamer voortaan binnen een redelijke termijn daarna of een onderzoek plaatsvindt. De regeling beoogt voorts het aansprakelijkheidsrisico van de onderzoekers en tijdelijk aangestelde bestuurders en commissarissen te beperken. Het beginsel van hoor en wederhoor wordt steviger in de enquêteprocedure verankerd doordat de onderzoekers de in hun verslag genoemde personen in de gelegenheid dienen te stellen om opmerkingen te maken ten aanzien van wezenlijke bevindingen terzake die personen.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Ondernemingen
Rechtspersonen
Aandeelhouders
Werknemers
Rechterlijke macht

Verwachte effecten van de regeling

Beter functioneren van het enquêterecht als middel voor geschillenbeslechting.

Doel van de consultatie

De consultatie dient om de samenleving te informeren over de conceptregeling en belanghebbenden de gelegenheid te geven om daarop te reageren, bij voorkeur met concrete tekstvoorstellen.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Belangstellenden kunnen in hun reactie het gehele concept-wetsvoorstel betrekken.