Wetsvoorstel Erfgoedwet

Dit wetsvoorstel bundelt bestaande wet- en regelgeving voor behoud en beheer van het cultureel erfgoed in Nederland. Hierdoor wordt een integrale bescherming van ons cultureel erfgoed mogelijk.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 16-06-2014
Einddatum consultatie 14-07-2014
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Onderwerpen Cultuur

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

De Erfgoedwet is een nieuwe wet voor het cultureel erfgoed in Nederland, waarin onder meer de Wet tot behoud van cultuurbezit en delen van de Monumentenwet opgaan.
In de Erfgoedwet legt de overheid overzichtelijk vast hoe met ons erfgoed wordt omgegaan, wie welke verantwoordelijkheden daarbij heeft en hoe het toezicht daarop wordt uitgeoefend. Daarmee onderstreept de Rijksoverheid het grote maatschappelijke belang van een zorgvuldige omgang met de verschillende typen erfgoed in ons land en wordt deze zorgvuldige omgang wettelijk geregeld.
Inwerkingtreding van de Erfgoedwet is voorzien in 2016.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Eigenaren en gebruikers van cultuur- en erfgoederen, (rijks)musea, beheerders van de rijkscollectie, archeologen, medewerkers, leden en bestuurders in de erfgoedsector, gemeenten, provincies.

Verwachte effecten van de regeling

Met de Erfgoedwet wordt de bestaande wet,- en regelgeving op het gebied van bescherming van verschillende soorten erfgoed gebundeld en, waar nodig, aangepast.
De Erfgoedwet beoogt de volgende specifieke effecten:
• Besluitvorming over het vervreemden van cultuurgoederen en (deel)collecties die in eigendom zijn van de Rijksoverheid of van gemeentelijke of provinciale overheden binden aan een onafhankelijk deskundigenadvies;
• De zorg voor de rijkscollectie wettelijk verankeren;
• De financiering van musea voor het beheer van de rijkscollectie op structurele wijze regelen;
• De Minister van OCW verplichten om cultuurgoederen en (deel)collecties van hoge kwaliteit voor de rijkscollectie te aanvaarden indien de eigenaar niet langer in staat is zelf voor het beheer zorg te dragen en hij deze cultuurgoederen kosteloos en zonder bezwaar ter beschikking stelt.
• De mogelijkheden om beschermde cultuurgoederen voor Nederland te behouden uitbreiden door musea en particulieren beter in staat te stellen om een beschermd cultuurgoed dat naar het buitenland dreigt te verdwijnen te laten kopen.
• Het archeologisch kwaliteitsbeleid effectiever maken door het invoeren van een stelsel van wettelijk geregelde certificering van archeologische opgravers.
• De verstoring van waardevolle scheepswrakken beter tegengaan door aanpassing van de definities voor “archeologisch erfgoed” en “opgravingen”;
• Het toezicht op eenieder die museale cultuurgoederen van de rijkscollectie of een collectie waar het Rijk verantwoordelijkheid voor heeft genomen beheert, gelijk trekken.

Doel van de consultatie

Doel van deze consultatie is het verkrijgen van reacties van betrokkenen, waarmee de kwaliteit van het wetsvoorstel verbeterd kan worden.
Een verslag van de reacties die zijn ontvangen tijdens de periode van de openbare internetconsultatie, zal worden opgenomen in de definitieve Memorie van Toelichting. Deze zal openbaar worden gemaakt zodra het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer wordt gestuurd.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Het is mogelijk om op alle onderdelen van zowel de wetsartikelen als de bijbehorende toelichting te reageren. Om uw reactie optimaal te kunnen benutten, is een aantal gerichte vragen geformuleerd. U heeft echter ook gelegenheid om andere opmerkingen op het wetsvoorstel te geven. De vragen vindt u als u op ‘Geef uw reactie op dit wetsvoorstel’ klikt.

Meer informatie