Wijzigingsbesluit financiële bepalingen bodemsanering

Met dit besluit wordt het Besluit financiële bepalingen bodemsanering (Bfbb) gewijzigd. Tegelijkertijd met de inwerkingtreding van dit besluit treedt ook een aanpassing van de regeling financiële bepalingen bodemsanering 2005 in werking. De aanpassingen moeten bijdragen tot een versnelling van de sanering van bedrijfsterreinen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 11-02-2016
Einddatum consultatie 10-03-2016
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Onderwerpen Ruimtelijke ordening

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

De wens tot versnelling vloeit voort uit het Convenant Bodem en Bedrijfsleven 2015 en uit de komst van de Omgevingswet.
In dit convenant heeft het Ministerie van Infrastructuur en Milieu met VNO-NCW en MKB-Nederland de intentie uitgesproken om het besluit en bijbehorende regeling aan te passen om de bodemsaneringsoperatie te stimuleren en de werkvoorraad zo optimaal mogelijk af te ronden voor 2030. Zowel de regeling als het besluit treden naar verwachting uiterlijk per 1 juli 2017 in werking. Tot slot vloeit uit de horizonbepaling (artikel 24a) in de Comptabiliteitswet 2001 voort dat alle subsidieregelingen per 1 juli 2017 een vervaldatum moeten krijgen of anders zou ook de rechtsgrond voor het verlenen van subsidies vervallen. Dit was mede de aanleiding om het besluit te wijzigen.

Bij inwerkingtreden van de Omgevingswet, zal naar verwachting de subsidieregeling overgaan (van Wet bodembescherming naar de Kaderwet subsidies IenM).

Het doel van de wijziging van het besluit financiële bepalingen bodemsanering is dat de subsidie als instrument een goede bijdrage kan blijven leveren om de (vrijwillige) bodemsaneringen van bedrijfsterreinen en de meest risicovolle vervuilingen blijvend aan te pakken.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Bedrijfsleven en bevoegde overheden Wet bodembescherming.

Verwachte effecten van de regeling

Voor bedrijven is de wijziging van het besluit financiële bepalingen bodemsanering een stimulans om de bodemsanering tijdig op te pakken. Dit draagt bij aan een duurzaam en efficiënt beheer en gebruik van de bodem en de ondergrond.

Doel van de consultatie

De consultatie vindt plaats om bedrijfsleven en belangstellenden de gelegenheid te bieden een reactie te geven op het ontwerp wijzigingsbesluit.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Belangstellenden kunnen bij hun reactie het gehele ontwerp wijzigingsbesluit en de nota van toelichting betrekken.

Meer informatie