Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijzigingsregeling ivm geactualiseerde versies BRL en NTA8800

Reactie

Naam Expertisecentrum Regelgeving Bouw (dr.ir. N.P.M. Scholten)
Plaats Delft
Datum 6 januari 2022

Vraag1

Wilt u reageren op dit voorstel? Dan kunt u hier uw reactie geven. U kunt dat doen door een bericht achter te laten of door een document te uploaden.
1. De NTA 8800:2022 is nog altijd in strijd met de uitgangspunten van de bouwregelgeving en daardoor niet geschikt onderdeel te zijn van de bouwregelgeving. Zo is het niet mogelijk een cascowoning op te leveren en over te dragen aan de opdrachtgever.
2. De bepalingsmethode vereist invoergegevens die geen onderdeel behoren te zijn van een aanvraag omgevingsvergunning.
3. Ook maken van de bepalingsmethode tal van elementen deel uit waarop de eigenaar van een gebouw of een bouwwerk, niet zijnde een gebouw, dan wel uit anderen hoofde bevoegd is tot het daaraan treffen van voorzieningen geen enkele invloed heeft en bij gebreken aan die elementen zodat niet langer aan het rechtens verkregen niveau wordt voldaan die gebreken ook niet kan opheffen. Niet geleden heeft in Utrecht zich daarmee een groot probleem voorgedaan waardoor een gehele wijk moest worden aangeschreven zonder dat de eigenaren schuld hadden aan de overtreding van de bouwregelgeving.
4. In de NTA wordt op heel plaatsen verwezen naar het Bouwbesluit 2012 als gevolg waarvan deze NTA nimmer deel kan uitmaken van het Besluit Bouwwerken leefomgeving. De terminologie van het BBL is op onderdelen ook afwijkend van die van het Bouwbesluit 2012. De doorwerking daarvan in de NTA 8800 en de BRL-en moet eerst plaatsvinden alvorens de NTA deel kan uitmaken van de Omgevingsregeling.

Namens het Expertisecentrum Regelgeving Bouw dring ik aan op het in lijn brengen van NTA 8800 met de uitgangspunten die voor normatieve documenten gelden alvorens die kunnen worden aangewezen vanuit de bouwregelgeving. Die uitgangspunten zijn bij de totstandkoming van het Bouwbesluit in 1986 vastgelegd en nog immer actueel. Afspraken zijn gemaakt tussen de Overheid en NEN om zo min mogelijk gebruik te hoeven maken van nadere voorschriften bij ministeriële regeling en er voor te zorgen dat normatieve documenten 1-op-1 aansluiten bij de bouwregelgeving.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht