Besluiten zorg en dwang, verplichte ggz en forensische zorg

Let op: deze internetconsultatie betreft drie concept-amvb’s:
het Besluit verplichte geestelijke gezondheidszorg (Bvggz),
het Besluit zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (Bzd) en
het Besluit forensische zorg (Bfz).
Deze amvb’s bevatten de nadere uitwerking van enkele onderwerpen uit de Wvggz, de Wzd en de Wfz. Vanwege de verwevenheid van deze wetsvoorstellen en besluiten worden deze drie concept-avmb’s gezamenlijk ter internetconsultatie aangeboden.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 06-12-2017
Einddatum consultatie 04-02-2018
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen Ziekten en behandelingen

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

De drie amvb’s stellen nadere regels op grond van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz), de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (Wzd) en de Wet forensische zorg (Wfz).
De belangrijkste bepalingen in het Bvggz en het Bzd betreffen gedwongen zorg buiten een accommodatie – de zogeheten ambulante gedwongen zorg. Dit is gedwongen zorg die bijvoorbeeld bij betrokkenen thuis plaatsvindt. De Wvggz en de Wzd bieden de grondslag voor ambulante gedwongen zorg. Het Bvggz en het Bzd wijst die vormen van gedwongen zorg aan en stelt aanvullende voorwaarden aan de eisen die de wet reeds stelt.
Verder bevatten beide amvb’s regels over de klachtencommissie en vertrouwenspersonen. Ook bevat het Bvggz bepalingen over middelen en maatregelen in noodsituaties voor personen met een strafrechtelijke titel.
Het Bzd kent bepalingen over deskundigheidseisen voor het CIZ en externe deskundigen.
Het Bfz bevat een nadere uitwerking van diverse onderwerpen die betrekking hebben op het stelsel van forensische zorg, waaronder de inkoop van forensische zorg, de plaatsing van forensische patiënten en de aanwijzing van private instellingen als instelling die in het bijzonder bestemd is voor de verpleging van ter beschikking gestelden. De zogenoemde ‘regeling weigerende observandi’ uit de Wfz, op grond waarvan medische gegevens van behandelaren kunnen worden gevorderd, wordt in dit besluit niet uitgewerkt. Dat zal gebeuren in een separate amvb onder het Wetboek van Strafrecht.
Alle drie de amvb’s bevatten bepalingen inzake de gegevensverwerking. Deze bepalingen bevatten algemene eisen voor het verwerken van gegevens die voortvloeien uit de Wvggz, de Wzd en de Wfz. Daarnaast wijzen het Bzd en het Bvggz een derde instantie aan voor het verwerken van gegevens voor de IGJ. Het Bfz regelt tot slot dat verpleegdendossiers ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek voortaan permanent bewaard worden in het nationaal archief.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De volgende groepen, organisaties, instanties worden geraakt door dit voorstel en geconsulteerd:
- personen die vallen binnen de doelgroepen voor de Wvggz, de Wzd en de Wfz, dus personen met een psychische stoornis, verstandelijke handicap of psychogeriatrische aandoening, bij wie die stoornis/handicap/aandoening tot ernstig nadeel leidt voor diegene zelf of voor anderen of aan wie een vorm van forensische zorg is opgelegd;
- familie en naasten van personen die zorg als bedoeld in de Wvggz of Wzd nodig hebben;
- zorgaanbieders, met name in de ggz en de sector verstandelijk gehandicapten en personen met een psychogeriatrische aandoening (vg/pg-sector) en de forensische zorg sector;
- zorgverleners, met name in de ggz en de vg/pg-sector en de forensische zorg sector;
- het Centrum Indicatiestelling Zorg;
- de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) i.o.;
- de Inspectie Justitie en Veiligheid;
- patiëntenvertrouwenspersonen;
- familievertrouwenspersonen;
- cliëntenvertrouwenspersonen;
- het openbaar ministerie;
- de reclassering;
- advocaten;
- rechtspaak;
- gemeenten/burgemeesters;
- de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa);
- Zorginstituut Nederland;
- patiëntenorganisaties;
- De Minister van Justitie en Veiligheid.

De bepalingen over gegevensverwerking raken elke partij die op basis van de Wvggz, Wzd of Wfz gegevens verwerkt, dus naast de genoemde partijen ook de rechtspraak, de politie en de gemeenten.

Verwachte effecten van de regeling

De belangrijkste verwachte effecten:
- De verwachting is dat gedwongen opname minder vaak en minder lang nodig zijn, omdat eerder ingegrepen kan worden. Er hoeft niet zo lang gewacht te worden met ingrijpen totdat het ernstig nadeel alleen door een gedwongen opname afgewend kan worden.
- Voor alle partijen binnen de Wvggz, Wzd en Wfz geldt dat er duidelijker eisen zijn voor het verwerken van gegevens. Dit komt de veiligheid, zorgvuldigheid en juistheid van de gegevensverwerkingen ten goede en daarmee de privacy.
- Voor het verwerken van overzichten voor de IGJ i.o. zal op grond van het Bvggz en het Bzd een derde instantie aangewezen worden bij ministeriële regeling.
- Vertrouwenspersonen, bepaalde deskundigen en het CIZ zullen aan nadere deskundigheids- of kwaliteitseisen moeten voldoen.
- In het kader van de Wvggz komt er duidelijkheid over de middelen en maatregelen die in noodsituaties mogen worden toegepast ten aanzien van personen met een psychische aandoening die op een strafrechtelijke titel in een accommodatie verblijven.
- In het kader van de Wfz komt er duidelijkheid over het criterium voor de aanwijzing als private instelling die in het bijzonder bestemd is voor de verpleging van ter beschikking gestelden. Om voor deze bijzondere aanwijzing in aanmerking te komen dient minimaal vijfenzeventig procent van de zorgplaatsen bestemd te zijn voor de verpleging van ter beschikking gestelden. Met het oog op het borgen van de continuïteit van passende zorgverlening aan terbeschikkinggestelden is voor de huidige tbs-instellingen voorts overgangsrecht opgenomen. Deze instellingen worden met de inwerkingtreding van de Wfz voor een periode van vier jaar van rechtswege aangewezen als private tbs-instelling.
- Tot slot regelt het Bfz dat verpleegdendossiers voortaan bewaard worden in het nationaal archief, waar deze dossiers gedurende honderd jaar na het eindigen van de tbs-maatregel kunnen worden ingezien voor wetenschappelijke doeleinden.

Doel van de consultatie

Betrokken partijen en het publiek in brede zin worden tijdig bij het Bzd, Bvggz en het Bfz betrokken. Zo wordt inzicht gegeven in de besluitvorming tot nu toe en wordt de mogelijkheid geboden actief mee te denken. Voor het Bvggz en Bzd is het doel ook om antwoord te krijgen op de gestelde vragen.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

U kunt op alle onderdelen van alle drie de amvb’s reageren, of uw reactie beperken tot één of twee amvb’s. Mocht u reageren op het Bvggz of het Bzd, dan er is bijzondere interesse in uw onderbouwde mening met betrekking tot de gestelde vragen. Zie hiervoor de reactieknop rechtsboven dan wel het aparte bestand hieronder.
Let op: alle drie amvb’s staan om technische redenen in één document onder ‘conceptregeling’, maar zijn voor de leesbaarheid ook als losse besluiten beschikbaar onder ‘meer informatie'.

Meer informatie