Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Regeling Gegevensbeheer en Afdracht

Deze regeling vloeit voort uit de wijziging van de elektriciteits- en gaswet waarmee de slimme meter en het leveranciersmodel geïntroduceerd worden. De regeling betreft het gegevensbeheer binnen de energiesector en ziet toe op de afdracht van gelden die de energieleverancier van de afnemers int namens de netbeheerders.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 24-02-2011
Einddatum consultatie 24-03-2011
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen Netwerken

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Deze regeling heeft ten doel het gegevensbeheer binnen de energiesector efficiënt en transparant te laten plaatsvinden.
Met het wetsvoorstel en de novelle Verbetering werking elektriciteits- en gasmarkt – die op 22 februari 2011 zijn aangenomen – wordt in de energiemarkt het marktmodel en daarmee het leveranciersmodel geïntroduceerd. Als gevolg van het leveranciersmodel ontvangen kleinverbruikers geen gescheiden facturen meer van de netbeheerder en van hun energieleverancier. In plaats daarvan ontvangen zij slechts één gecombineerde factuur, verzonden door de leverancier, betreffende het totaal van de kosten van levering, meting en netgebruik. Hierdoor ontstaat er samenhang tussen de administratieve processen van netbeheerders, energieleveranciers en meetbedrijven omtrent het beheer van gegevens van afnemers. Onder gegevensbeheer wordt verstaan het vastleggen, bewaren, gebruiken en het uitwisselen van persoons- en meetgegevens van afnemers door en tussen netbeheerders, energieleveranciers en meetbedrijven.
Een tweede doel van deze regeling, eveneens voortvloeiend uit het leveranciersmodel, betreft de afdracht van gelden die de leverancier van de afnemers int namens de netbeheerders. Hiermee wordt beoogd om netbeheerders te beschermen tegen eventuele nadelige gevolgen van het leveranciersmodel.
Voortvloeiend uit het leveranciersmodel is er een aantal bestaande artikelen uit de Regeling Tariefstructuren en voorwaarden dat een bredere werking dient te krijgen. Als gevolg hiervan worden deze artikelen overgezet naar onderhavige regeling.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Elektriciteits- en gasbedrijven: netbeheerders, energieleveranciers en meetbedrijven, en indirect ook afnemers.

Verwachte effecten van de regeling

Om bovengenoemde doelen te realiseren worden er regels en voorwaarden ter uniformering van de processen rondom gegevensbeheer en afdracht gesteld. Deze regels stellen kaders voor de voorwaarden die de bedrijven in de sector omtrent gegevensbeheer hanteren jegens elkaar en jegens afnemers. Deze voorwaarden zijn ook wel bekend als de Informatiecode.
Deze regels dienen te bewerkstelligen dat de administratieve processen rondom gegevensbeheer en afdracht uniform en transparant zijn, en dat de efficiëntie en effectiviteit van deze processen vergroot worden.
Ten behoeve van transparantie richting kleinverbruikers zullen bedrijven verplicht zijn om in de toelichting op het jaarverslag een verklaring op te nemen waarin zij aangeven op welke wijze zij omgaan met de gegevens van afnemers.
Wat betreft de afdracht van gelden die leveranciers namens netbeheerders innen wordt verwacht dat de betalingen door de leveranciers gelijkmatig zijn, in die zin dat zij overeenstemmen met de door de netbeheerders geleverde diensten.

Doel van de consultatie

Belanghebbenden informeren en in de gelegenheid stellen om opmerkingen in te sturen over de conceptregeling Gegevensbeheer en Afdracht en de te wijzigen Regeling Tariefstructuren en voorwaarden.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Belanghebbenden kunnen op alle onderdelen reageren.

Een punt in de regeling wordt in ieder geval nog aangepast. Dit betreft de definitie van 'afnemer'. Zoals het er nu staat lijkt het alleen over kleinverbruikers te gaan, terwijl de regeling zich uitstrekt tot afnemers in de zin van de wet. Alleen de jaarverslagbepaling blijft beperkt tot kleinverbruikers.

Meer informatie

Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht