Gesloten consultaties

Na afloop van de consultatietermijn worden de ingekomen reacties bekeken en wordt eventueel het voorstel voor de wettelijke regeling aangepast. Nadat de ministerraad of de minister besloten heeft over het definitieve voorstel wordt in een verslag op hoofdlijnen informatie verschaft over de belangrijkste resultaten van de consultatie.

Er zijn in totaal 2725 consultaties, waarvan de consultatie is gesloten.

 • AMvB grootschalige uitrol slimme meters

  Eind 2013 loopt de tweejarige kleinschalige uitrol van op afstand uitleesbare meters ten einde. Middels de AMvB grootschalige uitrol (Besluit) wordt het uitroltempo voor landelijke opschaling geregeld. Tevens worden enkele wijzigingen in het Besluit Metereisen vastgelegd, waaronder het schrappen van de wettelijke minimumeis dat op afstand uitleesbare meters moeten beschikken over een schakelfunctionaliteit.

 • wijziging Postregeling 2009

  In de Postregeling 2009 worden regels gesteld over de tariefregulering van de Universele Postdienst (UPD). De Autoriteit Consument en Markt (ACM) ziet hierop toe. Uit de evaluatie van de Postregeling 2009 die in juni dit jaar is afgerond bleek dat de Postregeling op enkele punten aanpassing behoeft. In bijgevoegde ontwerpregeling zijn deze punten aangepast.

 • Wijziging van het Besluit maatschappelijke ondersteuning in verband met continuïteit

  In deze consultatie wordt het conceptvoorstel van de algemene maatregel van bestuur (hierna: amvb) op het Besluit maatschappelijke ondersteuning (hierna: Bmo) voorgelegd. Deze wijziging heeft betrekking op artikel 9a, derde lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning (hierna: Wmo), welke waarborgen biedt voor de continuïteit van de maatschappelijke ondersteuning.

 • Consultatie regeling theoretisch solvabiliteitscriterium Wft

  consultatie theoretisch solvabiliteitscriterium

 • Wet opheffing bedrijfslichamen

  Consultatie betreffende de opheffing van de product- en bedrijfschappen.

 • Wetsvoorstel tot invoering van de tbo-maatregel

  Dit wetsvoorstel introduceert een nieuwe strafrechtelijke maatregel die verplicht tot het volgen van onderwijs. Deze maatregel 'ter beschikking stelling aan het onderwijs' (tbo-maatregel) kan worden opgelegd aan jeugdigen en jongvolwassenen van 12 tot 23 jaar ten tijde van het plegen van een delict. Het onderwijs waar het om gaat is voortgezet (speciaal) onderwijs of middelbaar beroepsonderwijs. Het wetsvoorstel vloeit voort uit het regeerakkoord 'Bruggen slaan'.

 • Wijzigingsbesluit artikel 18 Frequentiebesluit 2013

  Met dit besluit wordt de aanvraagperiode voor de verlenging van een vergunning voor schaarse frequentieruimte verlengd tot 4 jaar voorafgaand aan de afloop van de vergunning.

 • Regeling integere bedrijfsvoering Wet toezicht trustkantoren 2013

  De ontwerpregeling Regeling integere bedrijfsvoering Wet toezicht trustkantoren 2013 (hierna: Rib Wtt 2013) bevat een aantal wijzigingen ten opzichte van de thans geldende Regeling integere bedrijfsvoering Wet toezicht trustkantoren (hierna: Rib Wtt).

 • aanvulling spreekrecht van slachtoffers

  In aanvulling op raadpleging van vaste adviesorganen mogelijkheid tot het geven van reacties in bredere kring

 • Wijziging van de Gerechtsdeurwaarderswet

  Wijziging van de Gerechtsdeurwaarderswet