Gesloten consultaties

Na afloop van de consultatietermijn worden de ingekomen reacties bekeken en wordt eventueel het voorstel voor de wettelijke regeling aangepast. Nadat de ministerraad of de minister besloten heeft over het definitieve voorstel wordt in een verslag op hoofdlijnen informatie verschaft over de belangrijkste resultaten van de consultatie.

Er zijn in totaal 2627 consultaties, waarvan de consultatie is gesloten.

 • Besluit Basishulpverlening

  De consultatie betreft het besluit basishulpverlening.

 • Integratiewet Awgb

  De Integratiewet Awgb voegt de belangrijkste wetten op het gebied van gelijke behandeling samen tot één wet, de Algemene wet gelijke behandeling (Awgb). Verder worden door middel van de Integratiewet Awgb enige wijzigingen doorgevoerd, die voortvloeien uit de evaluatie van de Awgb of die tegemoetkomen aan bezwaren van de Europese Commissie tegen de formulering van enkele huidige Nederlandse wettelijke bepalingen.

 • wijziging Besluit universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen

  Deze consultatie heeft betrekking op een voorstel tot wijziging van het Besluit universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen. Met deze wijziging wordt het mogelijk gemaakt dat de aanbieder van de universele telefoondienst via het vaste telefoonnetwerk deze op een vaste locatie af te nemen dienst in bepaalde gevallen ook kan verzorgen via een mobiel netwerk.

 • Warmtewet

  Wijziging Warmtewet nav Algemeen Overleg 30 juni 2010

 • Wetsvoorstel bevoegdheden VO

  Dit wetsvoorstel behelst 2 maatregelen: 1) docenten met een getuigschrift van de lerarenopleiding basisonderwijs (de Pabo) worden benoembaar voor het praktijkonderwijs. 2) Er wordt een wettelijke grondslag gecreëerd voor een tabel van schoolvakken waarvoor geen bevoegdheid kan worden behaald via een lerarenopleiding. De tabel geeft inzicht in de voor die vakken geldende bekwaamheidseisen. Geregeld wordt welke getuigschriften van lerarenopleidingen een onderwijsbevoegdheid geven voor die vakken.

 • Governance van de pensioenfondsen

  De consultatie betreft de verbetering van het bestuursmodel van pensioenfondsen.

 • Wijziging van het Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden en enige andere besluiten in verband met de implementatie van EU regelgeving

  Deze consultatie heeft betrekking op wijzigingen in een aantal algemene maatregelen van bestuur als gevolg van nieuwe Europese regelgeving. Het betreft met name wijzigingen in het Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden, het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, het Besluit lozen buiten inrichtingen en het Warenwetbesluit machines.

 • wetsvoorstel versterking bestrijding computercriminaliteit

  Het wetsvoorstel bevat een zelfstandige bevoegdheid voor de officier van justitie om strafbare gegevens van het internet te laten verwijderen. Daarnaast wordt het, volgens het wetsvoorstel, strafbaar om zonder toestemming gegevens uit een computer over te nemen, en om computergegevens die op die manier zijn verkregen, te bezitten of aan een ander bekend te maken (“heling” van computergegevens). Ten slotte wordt het strafbaar om stiekem een met een ander gevoerd gesprek op te nemen.

 • Voorwaarden afsluiten telefoondienst bij niet-betaling sms-diensten

  Geconsulteerd wordt de wijziging van de Regeling universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen. Deze wijziging stelt voorwaarden aan operators, zodat het alleen nog mogelijk is om een consumenten af te sluiten van de telefoondienst bij niet betaling van Premium SMS-diensten als aan strenge voorwaarden is voldaan.

 • Wijziging Regeling informatie-uitwisseling ondergrondse netten (RION)

  De Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (WION) regelt de informatie-uitwisseling tussen netbeheerders en grondroerders over de ligging van kabels en leidingen. In de Regeling informatie-uitwisseling ondergrondse netten (RION) zijn verdere uitvoeringsbepalingen opgenomen. Deze regeling zal worden gewijzigd en wordt hierbij geconsulteerd.